bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Regulamin organizacyjny

< REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIENNEGO POBYTU W GOSTYNIU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Regulamin Organizacyjny Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu, zwany w dalszej części „Regulaminem” określa szczegółową organizację, zadania oraz zakres działania Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu, zwanego w dalszej części „Domem”, w skrócie DDP. § 2 Dom Dziennego Pobytu jest gminną jednostką organizacyjną, realizującą działania w dziedzinie pomocy osobom, które z powodu wieku, niepełnosprawności, choroby lub innych przyczyn takiej pomocy potrzebują. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych o zmniejszonej sprawności psychoruchowej, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkaniowej lub rodzinnej. Funkcjonowanie Domu odbywa się ramach zadań własnych Gminy Gostyń. Środki finansowe na prowadzenie Domu zapewnia budżet Gminy Gostyń. Dom Dziennego Pobytu działa zgodnie ze statutem na terenie miasta i gminy Gostyń. § 3 Siedziba Domu mieści się w Gostyniu przy ul. Polnej 72a. Dom przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Gostyń. Rozdział II POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE § 4 Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego. Dom jest placówką koedukacyjną, dysponującą 50 miejscami. § 5 Skierowanie do Domu Dziennego Pobytu następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Przyznanie świadczenia następuje po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Przyjęcie do Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu. § 6 Korzystanie ze świadczeń Domu jest odpłatne. Zasady odpłatności za pobyt uczestników w Domu Dziennego Pobytu określa uchwała Rady Miejskiej w Gostyniu. Rozdział III CELE I ZADANIA DOMU § 7 Celem Domu Dziennego Pobytu jest podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, a w szczególności: integracja społeczna umożliwiająca pozostawanie w społeczności lokalnej i środowisku rodzinnym, kształtowanie właściwych postaw zrozumienia, tolerancji i życzliwości; aktywizacja uczestników poprzez rozwijanie ich zainteresowań oraz indywidualnych uzdolnień; tworzenie warunków dla samorealizacji uczestników poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, kulturalnych, religijnych, towarzyskich itp. § 8 Do zadań Domu Dziennego Pobytu należy w szczególności: stworzenie warunków lokalowych i organizacyjnych do wielogodzinnego pobytu osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy; organizacja pobytu w Domu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań uczestników; prowadzenie różnorodnych form terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, muzyczne itp.); organizacja zajęć kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych, spotkań towarzyskich, wycieczek, imprez okolicznościowych; umożliwienie korzystania z urządzeń i przedmiotów służących utrzymaniu higieny osobistej; zapewnienie wyżywienia (obiady, podwieczorki), a w wyjątkowych wypadkach co najmniej jednego posiłku; współpraca z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu w zakresie rozwiązywania problemów życiowych i świadczenia pomocy socjalnej; współpraca z rodzinami uczestników w zakresie poradnictwa, informacji i włączenia ich w proces asymilacji ze środowiskiem. Rozdział IV ZASADY ORGANIZACJI PRACY DOMU § 9 Dom funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze. Dom umożliwia pobyt od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:30. § 10 Obiady dostarczane są przez zakłady gastronomiczne, natomiast podwieczorki przygotowywane są we własnym zakresie. Przy wydawaniu obiadów obowiązują następujące zasady: obiady wydaje się w godzinach od 12:15 do 13:00 od poniedziałku do piątku; obiady należy odbierać osobiście i spożywać je w sali jadalnej oprócz przypadków uzasadnionych chorobą; nie wydaje się obiadów osobom nietrzeźwym; po dwóch dniach nieusprawiedliwionej nieobecności ponowne otrzymanie obiadu musi być uzgodnione z kierownikiem Domu. § 11 Domem kieruje Kierownik. Kierownik Domu Dziennego Pobytu jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w Domu. W przypadku nieobecności Kierownika Domem kieruje osoba wyznaczona przez Kierownika. Osoba zastępująca kierownika zobowiązana jest do: nadzorowania dyscypliny pracy; dbania o porządek i właściwy tok pracy; przyjmowania interesantów, udzielania informacji i załatwiania spraw bieżących nie wymagających decyzji kierownika; podejmowania decyzji w każdej sprawie wymagającej natychmiastowego działania. W skład Domu Dziennego Pobytu wchodzą: kierownik; główna księgowa; młodszy księgowy; terapeuta zajęciowy; pracownik kulturalno - oświatowy; pomoc kuchenna; sprzątaczka- praczka. Do zakresu działania kierownika należą: obowiązki: programowanie i planowanie działalności Domu Dziennego Pobytu, organizowanie i koordynowanie pracy, tworzenie warunków realizacji zadań oraz kontrola jakości i terminowości ich wykonania, dbałość o sprawy socjalno-bytowe pracowników oraz warunki bhp, prowadzenie polityki kadrowej, składanie sprawozdań i informacji z działalności Domu Dziennego Pobytu, nadzór nad całokształtem działalności, współpraca z organizacjami, ośrodkami kultury, instytucjami, placówkami oświatowymi, zakładami pracy, reprezentowanie Domu Dziennego Pobytu. 2) uprawnienia: dysponowaniem majątkiem i środkami budżetowymi, ustalanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników, przyjmowanie, ustalanie zaszeregowania, zwalnianie, awansowanie, nagradzanie i karanie pracowników, wydawanie regulaminów, instrukcji, poleceń i zarządzeń dotyczących działalności Domu Dziennego Pobytu, realizacja zadań oraz wykonywanie przepisów i zarządzeń władz zwierzchnich, inicjowanie nowych metod i form pracy, delegowanie uprawnień, występowanie do władz zwierzchnich z wnioskami w sprawach istotnych dla działalności Domu Dziennego Pobytu, 3) odpowiedzialność za: sporządzanie planów i sprawozdań z działalności oraz realizację ustalonych w planach zadań, wykonywanie zarządzeń władz zwierzchnich, celowe wydatkowanie środków finansowych i racjonalne gospodarowanie majątkiem Domu Dziennego Pobytu, trafność doboru kandydatów do pracy oraz przyjmowanie i zwalnianie pracowników, prawidłową organizacje pracy, zgodne z przepisami wynagradzanie pracowników, zabezpieczenie tajemnicy państwowej i służbowej, zabezpieczanie majątku przed pożarem i kradzieżą oraz zapewnienie kontroli nad majątkiem Domu Dziennego Pobytu, prawidłową ewidencję stanu składników majątkowych, prawidłowość danych statystycznych składanych władzom zwierzchnim i odpowiednim organom, zgodność wydanych decyzji z obowiązującymi przepisami i wytycznymi władz zwierzchnich. § 12 Kierownik podpisuje i zatwierdza następujące dokumenty: regulaminy i zarządzenia wewnętrzne; zakresy czynności pracowników; dokumenty finansowe i majątkowe z wyjątkiem uprawnień przekazanych w tym zakresie innym pracownikom; plany, sprawozdania, analizy i informacje dotyczące Domu Dziennego Pobytu; korespondencję wychodzącą; dokumenty personalne (umowy o pracę, zwolnienia, awanse, nagrody, kary regulaminowe, opinie, świadectwa pracy, itp.); odpowiedzi na wnioski, skargi i zażalenia, wytyczne i zalecenia do pracy; zgodę na urlop i inne zwolnienia z pracy; delegacje służbowe. § 13 Do zakresu działań głównego księgowego należy: monitorowanie realizacji planu finansowego; zarządzanie procesem budżetowania, opracowanie projektu dochodów i wydatków oraz planu finansowego; odpowiedzialność za prawidłową i terminową płatność zobowiązań; potwierdzenia zabezpieczenia środków na wydatki w planie finansowym na umowach; pełnienie zastępstwa podczas nieobecności kierownika. § 14 Pracownicy Domu Dziennego Pobytu powinni: mieć odpowiednie do zajmowanego stanowiska kwalifikacje; wykazywać się właściwą postawą etyczną i obywatelską; prawidłowo i terminowo wykonywać zadania określone dla danego stanowiska; wykonywać polecenia służbowe przełożonych; przestrzegać ustalonego przez przełożonego trybu załatwiania spraw; efektywnie wykorzystywać czas pracy oraz przestrzegać ustalony porządek i dyscyplinę pracy; przestrzegać przepisy o tajemnicy państwowej i służbowej, przepisy bhp, i ppoż.; mieć właściwy stosunek do uczestników, interesantów, współpracowników i przełożonych; podnosić kwalifikacje zawodowe; dbać o mienie Domu Dziennego Pobytu; posiadać znajomość całokształtu działalności Domu Dziennego Pobytu w stopniu umożliwiającym zastępstwo w przypadku nieobecności lub okresowego nieobsadzania danego stanowiska. Rozdział V UCZESTNICY DOMU § 15 Uczestnicy przebywają w Domu dobrowolnie i sami mogą zrezygnować z jego usług. § 16 W Domu może działać Rada Domu, jako organ opiniodawczo-doradczy, wspomagający i wspierający Kierownika w zarządzaniu ośrodkiem. Członkami Rady mogą być w szczególności uczestnicy zajęć. Do zadań Rady Domu należy w szczególności: pomoc w tworzeniu warunków sprzyjających dobremu współżyciu osób korzystających z Domu; współdziałanie w zakresie organizacji terapii zajęciowej, imprez okolicznościowych, zajęć kulturalnych; włączenie uczestników w udział w pracach Domu; utrzymywanie kontaktu z osobami korzystającymi z Domu oraz z innymi osobami starszymi, samotnymi zamieszkałymi w pobliżu Domu w przypadku ich dłuższej choroby, pobytu w szpitalu, poprzez odwiedziny, przysłanie listów, drobnych upominków wykonanych w ramach terapii zajęciowej. § 17 Uczestnicy Domu mają prawo do: poszanowania godności i prywatności oraz podmiotowego traktowania; zachowania w tajemnicy spraw ich dotyczących; korzystania ze wszystkich usług oferowanych przez Dom; uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokajaniu potrzeb realizowanych w ramach pobytu w Domu; współdecydowania w sprawach ich dotyczących; rzetelnego rozpatrywania i wyjaśniania przez Kierownika wnoszonych przez opiekunów podopiecznych uwag lub skarg. § 18 1.Obowiązkiem uczestnika jest w szczególności: przestrzeganie zasad i norm współżycia; dbałość o higienę osobistą, wygląd oraz utrzymanie ładu i porządku w miejscu prowadzenia zajęć; współdziałanie z personelem w zaspokajaniu swoich potrzeb; przestrzeganie Regulaminu Domu. 2.Na obszarze wszystkich pomieszczeń Domu obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu oraz zakłócania spokoju. § 19 REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIENNEGO POBYTU W GOSTYNIU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Regulamin Organizacyjny Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu, zwany w dalszej części „Regulaminem” określa szczegółową organizację, zadania oraz zakres działania Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu, zwanego w dalszej części „Domem”, w skrócie DDP. § 2 1. Dom Dziennego Pobytu jest gminną jednostką organizacyjną, realizującą działania w dziedzinie pomocy osobom, które z powodu wieku, niepełnosprawności, choroby lub innych przyczyn takiej pomocy potrzebują. 2. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych o zmniejszonej sprawności psychoruchowej, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkaniowej lub rodzinnej. 3. Funkcjonowanie Domu odbywa się ramach zadań własnych Gminy Gostyń. 4. Środki finansowe na prowadzenie Domu zapewnia budżet Gminy Gostyń. 5. Dom Dziennego Pobytu działa zgodnie ze statutem na terenie miasta i gminy Gostyń. § 3 1. Siedziba Domu mieści się w Gostyniu przy ul. Polnej 72a. 2. Dom przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Gostyń. Rozdział II POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE § 4 1. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego. 2. Dom jest placówką koedukacyjną, dysponującą 50 miejscami. § 5 1. Skierowanie do Domu Dziennego Pobytu następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. 2. Przyznanie świadczenia następuje po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. 3. Przyjęcie do Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu. § 6 1. Korzystanie ze świadczeń Domu jest odpłatne. 2. Zasady odpłatności za pobyt uczestników w Domu Dziennego Pobytu określa uchwała Rady Miejskiej w Gostyniu. Rozdział III CELE I ZADANIA DOMU § 7 Celem Domu Dziennego Pobytu jest podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, a w szczególności: 1) integracja społeczna umożliwiająca pozostawanie w społeczności lokalnej i środowisku rodzinnym, kształtowanie właściwych postaw zrozumienia, tolerancji i życzliwości; 2) aktywizacja uczestników poprzez rozwijanie ich zainteresowań oraz indywidualnych uzdolnień; 3) tworzenie warunków dla samorealizacji uczestników poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, kulturalnych, religijnych, towarzyskich itp. § 8 Do zadań Domu Dziennego Pobytu należy w szczególności: 1) stworzenie warunków lokalowych i organizacyjnych do wielogodzinnego pobytu osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy; 2) organizacja pobytu w Domu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań uczestników; 3) prowadzenie różnorodnych form terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, muzyczne itp.); 4) organizacja zajęć kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych, spotkań towarzyskich, wycieczek, imprez okolicznościowych; 5) umożliwienie korzystania z urządzeń i przedmiotów służących utrzymaniu higieny osobistej; 6) zapewnienie wyżywienia (obiady, podwieczorki), a w wyjątkowych wypadkach co najmniej jednego posiłku; 7) współpraca z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu w zakresie rozwiązywania problemów życiowych i świadczenia pomocy socjalnej; 8) współpraca z rodzinami uczestników w zakresie poradnictwa, informacji i włączenia ich w proces asymilacji ze środowiskiem. Rozdział IV ZASADY ORGANIZACJI PRACY DOMU § 9 1. Dom funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze. 2. Dom umożliwia pobyt od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:30. § 10 1. Domem kieruje Kierownik. 2. Kierownik Domu Dziennego Pobytu jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w Domu. 3. W przypadku nieobecności Kierownika Domem kieruje osoba wyznaczona przez Kierownika. 4. Osoba zastępująca kierownika zobowiązana jest do: 1) nadzorowania dyscypliny pracy; 2) dbania o porządek i właściwy tok pracy; 3) przyjmowania interesantów, udzielania informacji i załatwiania spraw bieżących nie wymagających decyzji kierownika; 4) podejmowania decyzji w każdej sprawie wymagającej natychmiastowego działania. 5. W skład Domu Dziennego Pobytu wchodzą: 1) kierownik; 2) główna księgowa; 3) młodszy księgowy; 4) terapeuta zajęciowy; 5) pracownik kulturalno - oświatowy; 6) opiekun 7) sprzątaczka 6. Do zakresu działania kierownika należą: 1) obowiązki: a) programowanie i planowanie działalności Domu Dziennego Pobytu, b) organizowanie i koordynowanie pracy, c) tworzenie warunków realizacji zadań oraz kontrola jakości i terminowości ich wykonania, d) dbałość o sprawy socjalno-bytowe pracowników oraz warunki bhp, e) prowadzenie polityki kadrowej, f) składanie sprawozdań i informacji z działalności Domu Dziennego Pobytu, g) nadzór nad całokształtem działalności, h) współpraca z organizacjami, ośrodkami kultury, instytucjami, placówkami oświatowymi, zakładami pracy, i) reprezentowanie Domu Dziennego Pobytu. 2) uprawnienia: a) dysponowaniem majątkiem i środkami budżetowymi, b) ustalanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników c) przyjmowanie, ustalanie zaszeregowania, zwalnianie, awansowanie, nagradzanie i karanie pracowników, d) wydawanie regulaminów, instrukcji, poleceń i zarządzeń dotyczących działalności Domu Dziennego Pobytu, realizacja zadań oraz wykonywanie przepisów i zarządzeń władz zwierzchnich, e) inicjowanie nowych metod i form pracy, f) delegowanie uprawnień, g) występowanie do władz zwierzchnich z wnioskami w sprawach istotnych dla działalności Domu Dziennego Pobytu, 3) odpowiedzialność za: a) sporządzanie planów i sprawozdań z działalności oraz realizację ustalonych w planach zadań, b) wykonywanie zarządzeń władz zwierzchnich, c) celowe wydatkowanie środków finansowych i racjonalne gospodarowanie majątkiem Domu Dziennego Pobytu, d) trafność doboru kandydatów do pracy oraz przyjmowanie i zwalnianie pracowników, e) prawidłową organizacje pracy, f) zgodne z przepisami wynagradzanie pracowników, g) zabezpieczenie tajemnicy prawnie chronionej, h) zabezpieczanie majątku przed pożarem i kradzieżą oraz zapewnienie kontroli nad majątkiem Domu Dziennego Pobytu, i) prawidłową ewidencję stanu składników majątkowych, j) prawidłowość danych statystycznych składanych władzom zwierzchnim i odpowiednim organom, k) zgodność wydanych decyzji z obowiązującymi przepisami i wytycznymi władz zwierzchnich. § 11 Kierownik podpisuje i zatwierdza następujące dokumenty: 1) regulaminy i zarządzenia wewnętrzne; 2) zakresy czynności pracowników; 3) dokumenty finansowe i majątkowe z wyjątkiem uprawnień przekazanych w tym zakresie innym pracownikom; 4) plany, sprawozdania, analizy i informacje dotyczące Domu Dziennego Pobytu; 5) korespondencję wychodzącą; 6) dokumenty personalne (umowy o pracę, zwolnienia, awanse, nagrody, kary regulaminowe, opinie, świadectwa pracy, itp.); 7) odpowiedzi na wnioski, skargi i zażalenia, wytyczne i zalecenia do pracy; 8) zgodę na urlop i inne zwolnienia z pracy; 9) delegacje służbowe. § 12 Do zakresu działań głównego księgowego należy: 1) monitorowanie realizacji planu finansowego; 2) zarządzanie procesem budżetowania, opracowanie projektu dochodów i wydatków oraz planu finansowego; 3) odpowiedzialność za prawidłową i terminową płatność zobowiązań; 4) potwierdzenia zabezpieczenia środków na wydatki w planie finansowym na umowach; 5) pełnienie zastępstwa podczas nieobecności kierownika. § 13 Pracownicy Domu Dziennego Pobytu powinni: 1) mieć odpowiednie do zajmowanego stanowiska kwalifikacje; 2) wykazywać się właściwą postawą etyczną i obywatelską; 3) prawidłowo i terminowo wykonywać zadania określone dla danego stanowiska; 4) wykonywać polecenia służbowe przełożonych; 5) przestrzegać ustalonego przez przełożonego trybu załatwiania spraw; 6) efektywnie wykorzystywać czas pracy oraz przestrzegać ustalony porządek i dyscyplinę pracy; 7) przestrzegać przepisy o tajemnicy prawnie chronionej, przepisy bhp, i ppoż.; 8) mieć właściwy stosunek do uczestników, interesantów, współpracowników i przełożonych; 9) podnosić kwalifikacje zawodowe; 10) dbać o mienie Domu Dziennego Pobytu; 11) posiadać znajomość całokształtu działalności Domu Dziennego Pobytu w stopniu umożliwiającym zastępstwo w przypadku nieobecności lub okresowego nieobsadzania danego stanowiska. Rozdział V POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 14 Zadania poszczególnych pracowników określają indywidualne zakresy czynności. § 15 Integralną częścią niniejszego regulaminu jest schemat organizacyjny Domu Dziennego Pobytu. § 16 Regulamin organizacyjny uzupełniają inne dokumenty normujące wewnętrzną organizację Domu Dziennego Pobytu. § 17 W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych. § 18 Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Burmistrza Gostynia.


Opublikował: Agnieszka Szwarc
Publikacja dnia: 06.03.2018
Podpisał: DDP Gostyń
Dokument z dnia: 29.12.2016
Dokument oglądany razy: 521