bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut

STATUT Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne §, 1 Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu, zwany w dalszej części Domem jest jednostką organizacyjną gminy Gostyń działającą w formie jednostki budżetowej. §, 2 Podstawę prawną funkcjonowania Domu stanowią: 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o finansacg publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2016 roku, poz 1870 ze zmianami) 2) ustawa z dznia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz 930 ze zmianami) §3.Siedzibą Domu jest miasto Gostyń. §4.Dom działa na terenie gminy Gostyń. §5. Dom mieści się w Gostyniu przy ulicy Polnej 72a §6. 1. Przedmiotem działalności Domu jest pomoc w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub z innych przyczyn tej pomocy potrzebują. 2. Podstawową działalność Domu stanowi: 1) zapewnienie co najmniej dwóch posiłków dziennie 2) ograniczanie skutków niepełnosprawności fizycznej 3) przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych 4) opieka i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie 5) aktywizowanie osób starszych do dalszego podejmowania wysiłku w codziennym życiu i koordynowanie tych przejawów aktywności z zależności od kondycji psychologiczno-fizycznej. 6) zaspokajanie potrzeb kulturalnych i towarzyskich 7) pomoc w aktywnych formach współżycia 8) organizowanie programów działań poświęconych rozwojowi uczestników poprzez popularyzację interesujących ich zagadnień 9) stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji, wykorzystywanie tkwiących w uczestnikach potencjałów wiedzy i umiejętności, wpływających korzystnie na wzrost poczucia własnej wartości 3.Zadania powyższe realizowane są poprzez: 1) wydawanie obiadów i podwieczorków 2) zaspakajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych 3) aktywności ruchowej 4) terapii zajęciowej, 5) udostępnianie codziennej prasy i telewizji, 6) prowadzenie kół zainteresowań, 7) dowóz do Jednostki najmniej sprawnych podopiecznych . 4.Poboczną działalnością Domu jest wynajem pomieszczeń na zebrania, szkolenia i imprezy rodzinne. ROZDZIAŁ II Gospodarka finansowa §7.Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych. §8. Dom może na wydzielonym rachunku gromadzić dochody własne przewidziane w ustawie o finansach publicznych i uchwale Rady Miejskiej w Gostyniu. §9.Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Domu ponoszą Kierownik Jednostki i w zakresie mu powierzonym - Główny Księgowy Jednostki. §10. Strukturę organizacyjną Domu ustala kierownik w drodze regulaminu organizacyjnego, zatwierdzanego przez Burmistrza Gostynia. §11. Domem kieruje Kierownik, zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Gostynia. 2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Gostynia. § 12.1Do zadań Kierownika Domu należy w szczególności: 1) reprezentowanie Domu na zewnątrz, 2) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Domu , 3) opracowywanie planów działania Domu i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania, 4) wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz wprowadzanie regulaminów dotyczących funkcjonowania Domu 5) upoważnianie pracowników do podpisywania dokumentów dotyczącej bieżącej działalności Domu; 6) przekazywanie Burmistrzowi Gostynia informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej Domu; 2. W stosunkach z innymi podmiotami Kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza. 3. Kierownik dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa wobec pracowników Domu. § 13. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Domu określają przepisy odrębne. ROZDZIAŁ III Postanowienia końcowe § 14. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej. § 15. Traci moc uchwała Nr LI/666/06 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2006r w sprawie nadania statutu Domowi Dziennego Pobytu w Gostyniu. § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia. § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Opublikował: Agnieszka Szwarc
Publikacja dnia: 15.02.2018
Podpisał: Agnieszka Szwarc
Dokument z dnia: 15.02.2018
Dokument oglądany razy: 775