bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.03.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana danych

Oświadczenie

Nowa strona 1

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja niżej podpisany/a………………………………………………………..oświadczam, że:

  1. Posiadam/nie posiadam* obywatelstwo polskie.
  2. Posiadam/nie posiadam* pełną zdolność do czynności prawnych praz korzystam/nie korzystam* z pełni praw publicznych.
  3. Nie bałem/am byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowego.
  4. Nie mam/mam przeciwwskazań medycznych do pracy na stanowisku

    ………………………………………………………………………………………..

    ( nazwa stanowiska)

  5. Posiadam/nie posiadam* nienaganną opinię.

 

 

 

Objaśnienia:

*niepotrzebne skreślić

 

………………………………………..

(data i podpis)Opublikował: Agnieszka Szwarc
Publikacja dnia: 03.03.2017
Podpisał: Agnieszka Szwarc
Dokument z dnia: 03.03.2017
Dokument oglądany razy: 343