bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kwestionariusz osobowy

Nowa strona 1

Załącznik nr 3

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ

O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko …………………………………………………………………….

2. Imiona rodziców……………………………………………………………………………...

3. Data urodzenia………………………………………………………………………………..

4. Obywatelstwo ………………………………………………………………………………..

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)……………………………………………..

6. Wykształcenie………………………………………………………………………………....

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

…………………………………………………………………………………………………

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

………………………………………………………………………………………………….

(np. znajomość języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

10. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria…………

nr…………….wydanym przez…………………………………………lub innym dowodem

tożsamości………………………………………………………………………………………

……………………………………………

(miejscowość i data)

……………………………………………….

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

________________

* właściwe podkreślić



Opublikował: Agnieszka Szwarc
Publikacja dnia: 03.03.2017
Podpisał: Agnieszka Szwarc
Dokument z dnia: 03.03.2017
Dokument oglądany razy: 354