bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Opis stanowiska

Nowa strona 1

Załącznik nr 2

OPIS STANOWISKA PRACY

  1. Nazwa instytucji

- Dom Dziennego Pobytu

2. Proponowane stanowisko

- młodszy księgowy

  1. Charakterystyka i cel pracy

Zadaniem księgowości jest weryfikowanie i kompletowanie dokumentów księgowych stwierdzających fakt dokonania operacji, rejestracja dokumentów księgowych w księgach rachunkowych, grupowanie na kontach księgowych operacji gospodarczych i finansowych w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych, podatkowych i statystycznych.

4. Zakres obowiązków

Pracownik odpowiada za:

1. Prawidłową i terminową realizację zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami

2. Prawidłowe i rzetelne przygotowanie dokumentów księgowych.

3. Dbałość o środki publiczne zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i ustawą o finansach publicznych.

4. Ochronę przetwarzania danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

5. Prowadzenie dokumentacji z zakresu powierzonych czynności zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6. Kompletowanie, przechowywanie i zdawanie prowadzonych akt do archiwum.

Zakres czynności:

Do zadań pracownika na stanowisku młodszy księgowy należy w szczególności:

1. Przygotowanie dokumentów do pozycji dowodów księgowych i dokonanie kontroli wstępnej, sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym, rejestracja i ułożenie w porządku chronologicznym.

2. Prowadzenie bieżącej i terminowej ewidencji zdarzeń gospodarczych na kontach bilansowych i pozabilansowych w urządzeniach księgowych w programie finansowo-księgowym FOKA Pro, na podstawie dyspozycji zawartych na dowodach księgowych dotyczących działalności DDP

3. Terminowe prowadzenie ewidencji kosztów wydatków budżetowych zgodnie z klasyfikacją budżetową z comiesięcznym uzgadnianiem zapisów z rejestrami na kontach pozabilansowych zaangażowania wydatków budżetowych i planu finansowego.

4. Przygotowanie w internetowym systemie bankowym poleceń przelewów zgodnie z zawartym terminem płatności.

5. Przygotowanie dokumentów księgowości do archiwum zakładowego.

6. Usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy.

7. Wykonywanie poleceń służbowych związanych z charakterem pracy i zajmowanym stanowiskiem.

5. Przełożeni:

stanowisko podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu i Kierownikowi DDP

6. Forma i wymiar zatrudnienia:

- umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia

- umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

- umowa na czas nieokreślony

- umowa na zastępstwo

(podkreślić formę zatrudnienia)

7. Wymagania:

niezbędne

1) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślne przestępstwo

skarbowe

4) wykształcenie minimum średnie o kierunku finanse i rachunkowość lub średnie ekonomiczne

dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy

1) znajomość programów komputerowych (Płatnik, FOKA Pro, SJO Bestia)

2) znajomość komputera ( Microsoft, Excel, Internet)

8. Umiejętności:

Umiejętność logicznego myślenia, kreatywność, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w zespole, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, umiejętność korzystania z przepisów prawa, techniczna obsługa komputera.

9. Uprawnienia:

Uprawnienia pracownika samorządowego określa rozdział 4 (art.36-43) ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz.U. z 2016r. poz.902 z późn.zm.), przepisy Regulaminu pracy oraz Kodeksu pracy.

Opis stanowiska sporządził: Ludomira Radwan

Zatwierdził: Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że niniejszy zakres zadań, obowiązków i odpowiedzialności z tytułu zajmowanego stanowiska jest mi znany i zobowiązuję się do ścisłego jego przestrzegania.

………………………………….........................................................

(imię i nazwisko, data oraz podpis osoby zajmującej opisywane stanowisko pracy)Opublikował: Agnieszka Szwarc
Publikacja dnia: 03.03.2017
Podpisał: A Szwarc
Dokument z dnia: 03.03.2017
Dokument oglądany razy: 561