bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o naborze

Nowa strona 1

Dom Dziennego Pobytu

w Gostyniu, ul. Polna 72a

p o s z u k u j e

kandydata na stanowisko

urzędnicze – młodszy księgowy

w wymiarze ¼ etatu

Wymagania niezbędne:

1) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Dz 2016r. poz. 902 ze zmianami)

2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku

3) wykształcenie średnie ekonomiczne lub o kierunku finanse i rachunkowość

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 1. znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o pomocy społecznej,

znajomość zasad gospodarki finansowej jednostki ogłaszającej nabór,

 1. biegła znajomość komputera (Microsoft, Excel, Internet),
 2. znajomość programów komputerowych (PŁATNIK, Foka-Pro, SJO Bestia),
 3. mile widziana praktyka w dziale księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego lub w dziale księgowości w samorządowych jednostkach organizacyjnych.
 4. Umiejętności związane z organizacją pracy, skuteczność komunikowania się, samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowych i księgowych,
 2. przygotowanie dokumentów do pozycji dowodów księgowych w celu pozyskania danych do sprawozdawczości budżetowej.
 3. przygotowanie dokumentów – dowodów księgowych do księgowania ( rejestracja, opieczętowanie, ułożenie w porządku chronologicznym)
 4. obsługa programu księgowego FOKA Pro polegająca na księgowaniu bilansowym i pozabilansowym dowodów księgowych w porządku chronologicznym wg zawartych dyspozycji oraz przygotowywaniu przelewów bankowych.
 5. archiwizowanie dokumentów
 6. inne zlecone przez zwierzchników

Informacja o warunkach zatrudnienia:

Praca umysłowa w znacznym stopniu samodzielna, zmienne tempo pracy , przy stanowisku komputerowym. Środowisko pracy przyjazne, czas pracy jednozmianowy od poniedziałku do piątku.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób

niepełnosprawnych przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i cv,
 2. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 4. oświadczenie o posiadaniu:

  - obywatelstwa polskiego

  - o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

  - zdolności do czynności prawnych

  - o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na stanowisku

  - o nieposzlakowanej opinii

  5) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnieniu, o którym mowa a art. 13a ust. 2, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na

potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz.922 z późn.zm.)

Uwaga: Każdy z dokumentów lub oświadczeń winien być własnoręcznie podpisany lub potwierdzony za zgodność.

Oferty zawierające pełną dokumentację aplikacyjną prosimy przesłać na adres:

Dom Dziennego Pobytu, ul. Polna 72a, 63-800 Gostyń lub dostarczyć osobiście na powyższy adres do dnia 16 marca 2017r. (liczy się data wpływu do DDP)

Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Szwarc - kierownik Domu Dziennego Pobytu tel: 65 5722427.

Pod wskazanym wyżej adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy, formularz kwestionariusza osobowego kandydata oraz formularz wymaganego oświadczenia. W/w pakiet znajduje się również na stronie: www.bip.ddp-gostyn.plOpublikował: Agnieszka Szwarc
Publikacja dnia: 03.03.2017
Podpisał: Agnieszka Szwarc
Dokument z dnia: 03.03.2017
Dokument oglądany razy: 750