bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2010

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ
Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/452/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2009r.
w sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2010r.
uchwały zmieniające:
1. Decyzja Nr 1/2010 kierownika DDP z dnia 20.01.2010r.
2. Decyzja Nr 2/2010 kierownika DDP z dnia 10.05.2010r.
3. Zarządzenie Nr 658/10 Burmistrza Gostynia z dnia 27.05.2010r.
4. Decyzja Nr 3/2010 kierownika DDP z dnia 29.07.2010r.
5. Decyzja Nr 4/2009 kierownika DDP z dnia 30.08.2010r.
6. Zarządzenie Nr 718/10 Burmistrza Gostynia z dnia 20.09.2010r.
7. Decyzja Nr 5/2010 kierownika DDP z dnia 20.09.2010r.
8. Uchwała Nr XLI/581/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 1.10.2010r.
9. Decyzja Nr 6/2010 kierownika DDP z dnia 10.12.2010r.
10.Zarządzenie Nr 7/10 Burmistrza Gostynia z dnia 21.12.2010r.

Dochody Domu Dziennego Pobytu określone zostały na kwotę 70.200 zł
Wydatki Domu Dziennego Pobytu określone zostały na kwotę 283.638 zł

DOCHODY:

Dział: 852 Rozdział: 85203

§,

Treść

Plan
po zmianach

Wykonanie dochod�w na 31.12.2010

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

1.800

3.218,00

0830

Wpływy z usług

-opłata stała

-odpłatność

pensjonariuszy

29.400

38.800

23.403,00

37.162,80

Dział: 758 Rozdział: 75814

0920

R�żne rozliczenia finansowe

- pozostałe odsetki

200

158,39

Razem: 70.200 63.942,19

WYDATKI:

Dział: 852 Rozdział: 85203

§,

Treść

Plan
po zmianach

Wykonanie na 31.12.2010

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń

410

406,27

3020

Zakup i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

107

104,01

3020

Świadczenia rzeczowe profilaktykcznych posiłk�w i napoj�w

153

152,26

3020

Pozostałe (okulary)

150

150

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownik�w

125.704

125.680,55

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10.400

10.227,69

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

21.685

21.325,46

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.750

2.408,17

4210

Zakup materiał�w i wyposażenia

13.300

13.275,53

4210

Zakup środk�w czystości

728

727,06

4210

Zakup artykuł�w biurowych

286

285,01

4210

Prenumerata i aktualizacja czasopism

910

909,04

4210

Zakup artykuł�w remontowych

500

487,55

4210

Zakup materiał�w do terapii zajęciowej

140

139,16

4210

Zakup sprzętu

2.687

2.686,99

4210

Zakup artykuł�w gospodarczych

360

356,30

4210

Zakup wyposażenia kuchni i stoł�wki

51

50,80

4210

Zakup zdjęć

37

36,54

4210

Zakup znaczk�w

110

108,75

4210

Zakupy ogrodnicze (kwiaty, ziemia)

321

320,52

4210

Zakup komputera

1.852

1.850

4210

Zakup krzeseł na stoł�wkę

5.318

5.317,81

4220

Zakup środk�w żywności

38.800

37.162,80

4230

Zakup lek�w, wyrob�w medycznych
i produkt�w biob�jczych

60

59,67

4260

Zakup energii

13.200

12.706,71

4260

Dostawa energii cieplnej

10.700

10.321,35

4260

Dostawa energii elektrycznej

1.700

1.597,64

4260

Zakup gazu

300

295,33

4260

Zakup wody

500

492,39

4270

Zakup usług remontowych

3.229

3.227,92

4270

Remont dachu

1.054

1.053,34

4270

Drobne remonty i naprawy

775

774,58

4270

Malowanie pomieszczeń po zalaniu

1.400

1.400

4280

Zakup usług zdrowotnych

220

220

4300

Zakup usług pozostałych

45.660

45.260,82

4300

Usługi pocztowe

50

25,50

4300

Abonament RTV

486

485,46

4300

Przegląd gaśnic i instalacji

373

372,02

4300

Dzierżawy, koszty administracji

1.733

1.732,54

4300

Wyw�z nieczystości

880

856,36

4300

Dow�z pensjonariuszy

2.960

2.953,20

4300

Usługi komputerowe

2.529

2.528,18

4300

Imprezy kulturalne i rekreacyjne

3.400

3.397,61

4300

Koszty przygotowania obiad�w z dowozem

33.437

33.137,27

4300

Pozostałe usługi

1.341

1.340,86

4300

Usługi komputerowe

1.000

960,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

800

649,30

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.000

950,40

4410

Podr�że służbowe krajowe

600

432,23

4410

Podr�że służbowe krajowe

349

172,49

4410

Ryczałty samochodowe

251

250,74

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.200

4.200

4700

Kursy ,szkolenia

300

250

4740

Zakup materiał�w papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

120

114,15

4750

Zakup akcesori�w komputerowych
w tym program�w i licencji

1.200

1.199,80

Razem:

283.638

279.748,47Opublikował: Agnieszka Szwarc
Publikacja dnia: 02.03.2017
Podpisał: Agnieszka Szwarc
Dokument z dnia: 02.03.2017
Dokument oglądany razy: 356