bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2011

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/27/11Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2011r.
uchwały zmieniające:
1. Decyzja Nr 1/2011 kierownika DDP z dnia 28.08.2011r.
2. Uchwała Nr X/118/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26.08.2011r.
3. Decyzja Nr 2/2011 kierownika DDP z dnia 04.10.2011r.
4. Decyzja Nr 3/2011 kierownika DDP z dnia 28.10.2011r.
5. Zarządzenie Nr 200/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 31.10.2011r.
6. Uchwała Nr XII/175/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18.11.2011r.
7. Decyzja Nr 4/2011 kierownika DDP z dnia 28.11.2011r.
8. Zarządzenie Nr 215/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 29.11.2011r.
9. Decyzja Nr 5/2011 kierownika DDP z dnia 06.12.2011r.

Dochody Domu Dziennego Pobytu określone zostały na kwotę 72.530 zł
Wydatki Domu Dziennego Pobytu określone zostały na kwotę 296.562 zł

DOCHODY:

Dział: 852 Rozdział: 85203

§,

Treść

Plan

po zmianach

Wykonanie dochod�w na 31.12.2011

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

1.800

1.644

0830

Wpływy z usług

-opłata stała

-odpłatność

pensjonariuszy

26.520

44.030

26.780,10

42.798,20

0970

Wpływy z r�żnych dochod�w

0

133,46

Dział: 758 Rozdział: 75814

0920

R�żne rozliczenia finansowe

- pozostałe odsetki

180

286,41

Razem: 72.530 71.642,17

WYDATKI:

Dział: 852 Rozdział: 85203

§,

Treść

Plan

po zmianach

Wykonanie na 31.12.2010

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń

350

347,49

3020

Zakup i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

93

93

3020

Świadczenia rzeczowe profilaktyk-

cznych posiłk�w i napoj�w

257

254,49

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownik�w

129.350

129.329,56

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10.600

10.328,58

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

22.200

22.057,52

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.800

1.140,60

4210

Zakup materiał�w i wyposażenia

4.770

4.758,93

4210

Zakup środk�w czystości

900

899,46

4210

Zakup artykuł�w biurowych

436

435,59

4210

Zakup artykuł�w remontowych

60

59,00

4210

Zakup materiał�w do terapii zajęciowej

101

100,06

4210

Zakup sprzętu

0

0

4210

Zakup artykuł�w gospodarczych

559

558,53

4210

Zakup wyposażenia kuchni i stoł�wki

2.079

2.078,32

4210

Zakup zdjęć

24

23,88

4210

Zakup znaczk�w

50

43,75

4210

Zakupy ogrodnicze (kwiaty, ziemia)

251

250,87

4210

Zakup materiał�w papierniczych do sprzętu drukarskiego u urządzeń ksero

120

119,47

4210

Zakup akcesori�w komputerowych

190

190,00

4220

Zakup środk�w żywności

44.030

42.798,20

4230

Zakup lek�w, wyrob�w medycznych

i produkt�w biob�jczych

60

58,86

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1010

1.006,09

4260

Zakup energii

13.480

12.179,99

4260

Dostawa energii cieplnej

10.547

9.616,97

4260

Dostawa energii elektrycznej

1.890

1.721,59

4260

Zakup gazu

323

259,55

4260

Zakup wody

720

581,88

4270

Zakup usług remontowych

4.462

4.319,47

4270

Remont stoł�wki

1.890

1.890,00

4270

Drobne remonty i naprawy

772

629,47

4270

Dostosowanie pomieszczenia rehabilitacyjnego do potrzeb higienicznych

1.800

1.800,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

200

180

4300

Zakup usług pozostałych

57.170

54.361,98

4300

Usługi pocztowe

60

19,90

4300

Abonament RTV

400

330,9

4300

Przegląd gaśnic i instalacji

300

273,8

4300

Dzierżawy, koszty administracji

1.796

1.795,96

4300

Wyw�z nieczystości

1.050

1.001,92

4300

Dow�z pensjonariuszy

4.400

4.255,03

4300

Usługi komputerowe

871

871,00

4300

Imprezy kulturalne i rekreacyjne

3.451

3.450,39

4300

Koszty przygotowania obiad�w z dowozem

41.363

38.885,03

4300

Pozostałe usługi

3.479

3.478,05

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

830

656,01

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunika-

cyjnych telefonii stacjonarnej

1.240

830,96

4410

Podr�że służbowe krajowe

600

487,03

4410

Podr�że służbowe krajowe

350

242,38

4410

Ryczałty samochodowe

250

244,65

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.410

4.367,08

4700

Kursy ,szkolenia

0

0

Razem:

296.562

289.208,35

Opracował: Irena DudekOpublikował: Agnieszka Szwarc
Publikacja dnia: 02.03.2017
Podpisał: Agnieszka Szwarc
Dokument z dnia: 02.03.2017
Dokument oglądany razy: 544