bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2012

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/194/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2012rok
uchwały zmieniające:

1.Uchwała Nr XIV/209/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27.01.2012r.
2. Decyzja Nr 1/2012 kierownika Domu Dziennego Pobytu z dnia 27.02.2012r.
3. Decyzja Nr 2/2012 kierownika Domu Dziennego Pobytu z dnia 14.06.2012r
4. Zarządzenie Nr 451/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 31.10.2012r.
5. Decyzja Nr 3/2012 kierownika Domu Dziennego Pobytu z dnia 02.11.2012r.
6. Uchwała Nr XXII/358/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 09.11.2012r.
7. Zarządzenie Nr 458/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 16.11.2013r.
8. Decyzja Nr 4/2012 kierownika Domu Dziennego Pobytu z dnia 04.12.2012r.
9. Decyzja Nr 452012 kierownika Domu Dziennego Pobytu z dnia 10.12.2012r.

Dochody Domu Dziennego Pobytu określone zostały na kwotę 83.376 zł

Wydatki Domu Dziennego Pobytu określone zostały na kwotę 315.547zł

DOCHODY:

Dział: 852 Rozdział: 85203

§,

Treść

Plan

na 2012r.

Wykonanie dochod�w na 31.12.2012

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

1.500

1.457,50

0830

Wpływy z usług
-opłata stała
-odpłatność uczestnik�w


29.532
52.164


24.129,90
38.444,50

0970

Wpływy z r�żnych
dochod�w

0

29,45

Dział: 758 Rozdział: 75814

0920

R�żne rozliczenia finansowe
- pozostałe odsetki

180

229,81

Razem: 83.376 64.291,16

WYDATKI:

Dział: 852 Rozdział: 85203

§,

Treść

Plan

na 2012r.

Wykonanie na 31.12.2012

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

350

348,84

3020

Zakup i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

169

169,01

3020

Świadczenia rzeczowe profilaktycznych posiłk�w i napoj�w

181

180,83

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownik�w

134.951

134.906,66

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10.197

10.160,19

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

25.361

25.273,92

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.200

1.044,55

4210

Zakup materiał�w i wyposażenia

6.320

6.315,17

4210

Zakup środk�w czystości

680

679,52

4210

Zakup artykuł�w biurowych

536

535,40

4210

Zakup sprzętu

272

271,99

4210

Zakup wyposażenia kuchni i stoł�wki

852

850,59

4210

Zakup artykuł�w remontowych

0

0

4210

Zakup artykuł�w gospodarczych

530

529,35

4210

Zakup materiał�w do terapii zajęciowej

244

243,88

4210

Zakup znaczk�w

94

93,5

4210

Zakupy ogrodnicze (kwiaty,ziemia)

210

209,45

4210

Zakup materiał�w papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero

102

101,49

4210

Zakup akcesori�w komputerowych

2.800

2.800

4220

Zakup środk�w żywności

52.164

38.444,50

4230

Zakup lek�w, wyrob�w medycznych i produkt�w biob�jczych

60

59,90

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

1.010

1.009,76

4260

Zakup energii

13.920

13.003,05

4260

Dostawa energii elektrycznej

1.890

1.493,68

4260

Dostawa energii cieplnej

11.110

10.640,88

4260

Zakup gazu

290

287,87

4260

Zakup wody

630

580,62

4270

Zakup usług remontowych

3.688

3.524,27

4270

Remont dachu

1.150

1.149,16

4270

Przebudowa kanalizacji ściekowej

0

0

4270

Remont pomieszczeń po zalaniu

1.555

1.554,18

4270

Drobne remonty i naprawy

983

820,93

4280

Zakup usług zdrowotnych

100

60

4300

Zakup usług pozostałych

57.220

52.178,25

4300

Usługi pocztowe

24

23,53

4300

Abonament RTV

350

347,40

4300

Przegląd gaśnic i instalacji

380

375,46

4300

Dzierżawy, koszty administracji

1.872

1.870,97

4300

Wyw�z nieczystości

1.070

1.050,58

4300

Dow�z pensjonariuszy

5.150

5.105,80

4300

Usługi komputerowe

1.060

1.054,60

4300

Imprezy kulturalne i rekreacyjne

6.260

6.067,87

4300

Koszty przygotowania obiad�w z dowozem

38.940

34.168,67

4300

Pozostałe usługi

2.114

2.113,37

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

830

653,28

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.000

942,85

4410

Podr�że służbowe krajowe

500

355,84

4410

Podr�że służbowe krajowe

212

96,36

4410

Ryczałty samochodowe

288

259,48

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.376

4.132,76

4700

Kursy ,szkolenia

2.300

2.186,88

Razem:

315.547

294.600,67

Opracował: Irena DudekOpublikował: Agnieszka Szwarc
Publikacja dnia: 02.03.2017
Podpisał: Agnieszka Szwarc
Dokument z dnia: 02.03.2017
Dokument oglądany razy: 522