bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.12.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawki w tekście

Regulamin wynagradzania pracowników

R O Z D Z I A Ł I
postanowienia wstępne

§, 1

Regulamin wynagradzania pracowników Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu, zwany dalej Regulaminem określa:
1. Warunki wynagradzania za pracę pracowników Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu,
2. Zasady przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.

§, 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Domu &ndash, rozumie się przez to Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu.
2) Pracodawcy &ndash, rozumie się przez to kierownika Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu
3) Pracownikach &ndash, rozumie się przez to wszystkie osoby zatrudnione w Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu w ramach stosunku pracy, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy.
4) Najniższym wynagrodzeniu &ndash, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398).
5) Wynagrodzeniu zasadniczym &ndash, rozumie się przez to wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania dla danego pracownika w umowie o pracę
określone w załączniku nr 1 do regulaminu.

§, 3

Regulamin obejmuje wszystkich pracowników Domu z wyłączeniem kierownika.


R O Z D Z I A Ł II
Struktura wynagradzania za pracę i zasady jej przyznawania

§, 4

1. Ustala się:
a) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.
b) tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Pracownikowi może być skrócony, w uzasadnionych przypadkach, staż pracy wymagany na danym stanowisku.
3. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie
zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
4. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
5. Pracownikowi samorządowemu może być skr�cony, w uzasadnionych przypadkach, staż pracy wymagany na danym stanowisku,

§, 5

Pracownikom Domu przysługują następujące składniki wynagrodzenia:
1) wynagrodzenie zasadnicze
2) premia, według zasad określonych w §, 9
3) dodatek za wieloletnią pracę (stażowy)

§, 6

1. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze określone kwotowo w umowie o pracę zgodnie z miesięczną stawką osobistego zaszeregowania.
2. Osobistego zaszeregowania pracownika dokonuje się na podstawie taryfikator�w kwalifikacyjno-płacowych stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.

§, 7

Wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za przepracowany miesiąc kalendarzowy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe, niż minimalne wynagrodzenie w danym roku ogłaszane przez Prezesa Rady Ministr�w w Monitorze Polskim.

§, 8

1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy kolejny rok, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
- począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w kt�rym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
- za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
3. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za kt�re otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za kt�re pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4. Jeżeli praca w Domu stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.
5. Pracownikowi, kt�ry wykonuje pracę w Domu w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu dodatkowego zatrudnienia podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

§, 9

1. W ramach środk�w na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy w wysokości 10% planowanego funduszu płac od uposażenia zasadniczego wszystkich pracownik�w Domu.
2. Wysokość funduszu premiowego może ulec podwyższeniu lub zmniejszeniu w zależności od posiadanych środk�w finansowych na wynagrodzenia.
3. Fundusz przeznacza się na wypłatę premii dla pracownik�w za realizację zadań określonych w karcie stanowiska pracy bądź zleconych indywidualnie przez kierownika.
4. Premia ma charakter regulaminowy i w pełnej wysokości przysługuje pracownikowi, kt�ry w okresie stanowiącym podstawę jej naliczenia przepracował efektywnie czas określony w umowie o pracę.
5. Wysokość indywidualnej premii zależy od ilości zgromadzonych środk�w finansowych na funduszu o kt�rym mowa w ust. 1 i nie może przekroczyć 50% uposażenia zasadniczego każdego z pracownik�w.
6. Wysokość premii uzależniona jest od:
a) terminowego i poprawnego wykonywania zadań służbowych ustalonych
zakresem czynności lub zleconych przez kierownika,
b) efekt�w pracy,
c) przestrzegania dyscypliny pracy oraz przepis�w bhp, p.poż. i sanitarnych,
d) operatywności i samodzielności w wykonywaniu powierzonych obowiązk�w,
e) troski o mienie Domu,
f) wykonywania prac wykraczających poza zakres obowiązk�w.
7. Pracownik traci prawo do premii lub jej części w przypadkach:
a) zawinionego niewykonania obowiązk�w wynikających z zakresu czynności,
b) uzasadnionych skarg i zażaleń pensjonariuszy na pracę pracownika
c) nieprzestrzegania regulaminu pracy i ustalonego porządku pracy,
d) opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia,
e) spowodowania szkody w mieniu pracodawcy,
f) podejmowania innych działań podważających zaufanie pracodawcy do pracownika.
8. Wysokość premii ustala i zatwierdza kierownik Domu.
9. Premię dla kierownika ustala i zatwierdza Burmistrz Gostynia.
10. Wypłata premii następuje z dołu w okresach miesięcznych łącznie z uposażeniem za przepracowany miesiąc.

§, 10

1.Tworzy się roczny fundusz nagr�d w wysokości 3% wynagrodzeń osobowych przeznaczonych na wypłaty uposażeń wynikających ze stosunku pracy.
2. Nagroda przyznawana jest z okazji święta państwowego &ndash, rocznicy Konstytucji 3 Maja, ale może być przyznawana r�wnież w innych terminach.
3. W ciągu roku pracownik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
4. Pracownik, kt�remu została przyznana nagroda, otrzymuje pismo o jej przyznaniu, kt�rego kopię zamieszcza się w aktach osobowych.
5. Pracownikowi przyznaje się nagrodę w szczeg�lności za:
a) umiejętność dobrej organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,
b) jakość, dokładność i terminowość wykonywanych prac,
c) zdyscyplinowanie, obowiązkowość i odpowiedzialność,
d) inicjatywa, samodzielność i zaangażowanie w realizacji działań:
e) umiejętność skutecznego zastępowania w pracy innego pracownika,
f) odpowiedni stosunek do pensjonariuszy,
g) zachowanie się w sytuacjach trudnych,
h) umiejętność wsp�łpracy i wsp�łżycia w zespole.
6. Nagrody dla pracownik�w Domu przyznaje kierownik.
7. Nagrodę dla kierownika przyznaje Burmistrz Gostynia.


R O Z D Z I A Ł III
Inne świadczenia związane z pracą

§, 12

1. Pracownikowi w wypadkach i na zasadach określonych Regulaminem przysługują inne niż wynagrodzenie świadczenia związane z pracą:
- nagrody jubileuszowe,
- odprawa emerytalna lub rentowa.
2. Pracownikowi przysługują ponadto świadczenia związane z pracą, przewidziane
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy. Dotyczy to w szczeg�lności odpraw z tytułu zwolnienia z pracy, z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy.

§, 13

1. Za wieloletnią pracę pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w następującej wysokości:
1) po 20 latach pracy &ndash, 75% wynagrodzenia miesięcznego,
2) po 25 latach pracy &ndash, 100% wynagrodzenia miesięcznego,
3) po 30 latach pracy &ndash, 150% wynagrodzenia miesięcznego,
4) po 35 latach pracy &ndash, 200% wynagrodzenia miesięcznego,
5) po 40 latach pracy &ndash, 300% wynagrodzenia miesięcznego,
6) po 45 latach pracy &ndash, 400% wynagrodzenia miesięcznego.
2. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepis�w wprowadzających nagrody jubileuszowe.
3. W razie r�wnoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okres�w.
4. Pracownikowi, kt�ry wykonuje pracę w Domu w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się okres zatrudnienia u tego pracodawcy do dnia rozpoczęcia tego urlopu.
5. Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika prawa do tej nagrody.
6. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
7. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące
pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystne &ndash, wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty.
8. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.
9. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, kt�remu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
10. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepis�w wprowadzających zaliczalność do okres�w uprawniających do świadczeń pracowniczych okres�w niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dw�ch lub więcej nagr�d jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną &ndash, najwyższą.
11. Pracownikowi, kt�ry w dniu wejścia w życie przepis�w, o kt�rych mowa w ust. 9 ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej &ndash, r�żnicę między kwotą wyższą a kwotą nagrody niższej.
12. Przepisy ust. 10 i 11 mają odpowiednio zastosowanie, w razie, gdy w dniu, w kt�rym pracownik samorządowy udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie, gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

§, 14

1. W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:
1) po 10 latach pracy &ndash, dwumiesięcznego wynagrodzenia,
2) po 15 latach pracy &ndash, trzymiesięcznego wynagrodzenia,
3) po 20 latach pracy &ndash, sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
2. Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy.

§, 15

1. Wynagrodzenie, o kt�rym mowa w §, 13 i 14, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
2. Do okres�w pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepis�w podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od kt�rego zależą uprawnienia pracownicze.

§, 16

1. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną.
2. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia jeżeli był got�w do jej wykonywania, a doznał przeszk�d z przyczyn dotyczących pracodawcy, a także za czas niezawinionego przez niego postoju.
3. Wynagrodzenie, o kt�rym mowa w ust. 2 ,przysługuje w wysokości wynikającej z osobistego zaszeregowania pracownika.
4. Za czas niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną &ndash, trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi poniżej 50 roku życia przysługuje prawo do 80% wynagrodzenia.
5. Za czas niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną &ndash, trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, w przypadku pracownika, kt�ry ukończył 50 rok życia przysługuje prawo do 80% wynagrodzenia.
6. Za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, w przypadku pracownika, kt�ry ukończył 50 rok życia, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.
7. Pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wskutek choroby zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży.
8. Pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński &ndash, zgodnie z art. 184 Kodeksu pracy i przepisami regulującymi uprawnienie do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
9. Przepis ust. 5 dotyczy niezdolności do pracy przypadającej po roku kalendarzowym, w kt�rym pracownik ukończył 50 rok życia.

§, 17

Do należności pracownik�w z tytułu podr�ży służbowej należy się zwrot koszt�w podr�ży na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunk�w ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podr�ży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990) z tym ustaleniem, że wymogu określonego w §, 8 cyt. Rozporządzenia w zakresie dokumentowania koszt�w podr�ży służbowej nie stosuje się i nie uznaje za warunek prawny rozliczenia się z pracownikiem.

ROZDZIAŁ IV
Spos�b i terminy wypłat wynagrodzeń oraz pozostałych należności pracowniczych

§, 18

1. Wynagrodzenie zasadnicze, łącznie z dodatkami wymienionymi w §, 5 wypłacane jest z dołu do 29 dnia każdego miesiąca. Jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
2. Wynagrodzenie za czas choroby wypłacane jest jak w ust.1.
3. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego - chorobowy, z tytułu opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny oraz macierzyński, wypłaca pracownikom Domu Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
4. Świadczenia wymienione w §, 10 i 12 wypłacane są w najbliższym terminie płatności przypadającym po dacie ich przyznania.
5. Przy wypłacie wynagrodzenia potrąca się należną zaliczkę na podatek dochodowy od os�b fizycznych według zasad określonych w przepisach podatkowych, a także należności przewidziane w art. 87 Kodeksu pracy. Inne należności można potrącić jedynie za zgodą pracownika.
6. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się na konto bankowe pracownika (po uprzednim uzgodnieniu przez strony tej formy wypłaty).

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

§, 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechne przepisy prawa pracy.

§, 20

1. Pracodawca zawiadamia pracownika o wejściu w życie Regulaminu i o jego zmianach.
2. Zawiadomienia, o kt�rych mowa w ust. 1 dokonuje się poprzez podanie tekstu Regulaminu i tekst�w jego zmian do przeczytania wszystkim pracownikom.
3. Pracodawca, na żądanie pracownika udostępnia mu do wglądu aktualny tekst Regulaminu i wyjaśnia jego treść.

§, 21

1. Zmiany Regulaminu następują w formie aneksu, w trybie przewidzianym w §, 20 ust. 1-3.
2. Załączniki nr 1 i Nr 2 stanowią integralną część Regulaminu.


§, 22

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dw�ch tygodni od podania go do wiadomości pracownik�w i ma zastosowanie do wynagradzania pracownik�w od dnia 1 lipca 2009r.

§, 23

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc dotychczasowy Regulamin wynagradzania pracownik�w Domu Dziennego Pobytu, Regulamin przyznawania premii w Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu oraz Regulamin w| sprawie tworzenia i zasad przyznawania nagr�d w Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu.


Załącznik Nr 1

TABELA
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
I 1.100 &ndash, 1.420
II 1.120 &ndash, 1.440
III 1.140 &ndash, 1460
IV 1.160 &ndash, 1.550
V 1.180 &ndash, 1.600
VI 1.200 &ndash, 1.700
VII 1.220 &ndash, 1.800
VIII 1.240 &ndash, 2.000
IX 1.260 &ndash, 2.200
X 1.280 &ndash, 2.300
XI 1.300 &ndash, 2.400
XII 1.350 &ndash, 2.500
XIII 1.400 &ndash, 2.600
XIV 1.450 &ndash, 2.700
XV 1.500 &ndash, 2.800
XVI 1.550 &ndash, 3.000
XVII 1.600 &ndash, 3.200
XVIII 1.650 &ndash, 3.400
XIX 1.700 &ndash, 3.600

Załącznik Nr 2

TABELA
Stanowisk, zaszeregowania i wymagań kwalifikacyjnych

Lp. Stanowisko Maksymalny
poziom
wynagrodzenia zasadniczego
Minimalne wymagania kwalifikacyjne
Wykształcenie
oraz umiejętności zawodowe
Staż pracy
(w latach)
1 gł�wny księgowy XVI-XIX Według odrębnych przepis�w
2 instruktor ds. kulturalno-oświatowych XI-XIII średnie -
3 starszy instruktor ds.
kulturalno-oświatowych
XII-XIV średnie 5
4 kucharz V-X zasadnicze zawodowe i odpowiednie wyszkolenie w zawodzie -
5 starszy kucharz VI-XI zasadnicze zawodowe 3
6 pomoc kuchenna IV-VIII zasadnicze zawodowe -
7 praczka VI-VIII podstawowe -
8 sprzątaczka I-V podstawowe -Opublikował: Agnieszka Szwarc
Publikacja dnia: 29.12.2016
Podpisał: Agnieszka Szwarc
Dokument z dnia: 29.12.2016
Dokument oglądany razy: 532