bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin pracy

Rozdział I
Przepisy wstępne

§, 1

Regulamin pracy Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu zwany dalej Regulaminem ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników w nim zatrudnionych.

§, 2

Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych u pracodawcy, bez względu na zajmowane stanowisko oraz rodzaj wykonywanej pracy.

§, 3

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
1) pracodawcy - należy przez to rozumieć Kierownika Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu
2) pracowniku - jest to każdy pracownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu bez względu na sposób nawiązania stosunku pracy
3) Domu Dziennego Pobytu &ndash, dopuszczalny skrót DDP w Gostyniu. . DDP mieści się w Gostyniu przy ulicy Polnej 72a.

§, 4

W sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nie uregulowanych szczegółowo niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych z zakresu prawa pracy.

Rozdział II
Prawa i obowiązki pracodawcy

§, 5

Pracodawca jest zobowiązany w szczególności :
1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,
sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi
uprawnieniami,
2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak
również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji,
wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
3) organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza
pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
4) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu
na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym
wymiarze czasu pracy,
5) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne
szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
6) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
7) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
8) stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do
należytego wykonywania pracy,
9) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
10) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracownik�w oraz wynik�w ich
pracy,
11) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta
osobowe pracownik�w,
12) przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta
osobowe pracownik�w w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem,
13) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad wsp�łżycia społecznego,
14) zakupu pracownikom obsługi odzieży i obuwia roboczego. Wykaz odzieży i obuwia
roboczego oraz okres�w ich użytkowania dla pracownik�w DDP w Gostyniu stanow
załącznik nr 1 do regulaminu pracy,
15) zapewnić napoje do zużycia na terenie zakładu pracy. Wykaz okoliczności przydziału
napoj�w stanowi załącznik nr 2 do regulaminu pracy,
16) na pracodawcy ciąży obowiązek niezwłocznego potwierdzenia pracownikom na piśmie
rodzaju zawartej umowy o pracę i jej warunk�w,
17) umowę należy wręczyć pracownikowi najp�źniej w ciągu 7 dni od rozpoczęcia przez
niego pracy.

§, 6

Pracodawcy przysługuje w szczeg�lności prawo do:
1. korzystania z wynik�w wykonywanej przez pracownik�w pracy.
2. wydawania pracownikom wiążących poleceń dotyczących pracy w zakresie, w jakim polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami wsp�łżycia społecznego.
3. określania zakresu obowiązk�w pracowniczych każdego z pracownik�w, zgodnie z postanowieniami um�w o pracę i obowiązujących przepis�w.

§, 7

1. Pracodawca zapoznaje pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem
przez niego pracy oraz każdorazowo na życzenie pracownika.
2. Regulamin pracy znajduje się do wglądu u Kierownika DDP.
3. Pracodawca zapoznaje pracownika z ryzykiem zawodowym występującym na
określonym stanowisku pracy w trakcie szkolenia wstępnego stanowiskowego z zakresu
bhp.

Rozdział III
Podstawowe prawa i obowiązki pracownika

§, 8

Od momentu przyjęcia do pracy pracownik zobowiązany jest wykonywać swoją pracę wydajnie ,profesjonalnie, starannie i sumiennie. Obowiązkiem pracownika jest:
1. przestrzeganie prawa,
2. przestrzeganie ustalonego u pracodawcy czasu pracy,
3. przestrzeganie Regulaminu i ustalonego porządku,
4. dokładne i sumienne wykonywanie poleceń zwierzchnika,
5. przestrzeganie przepis�w bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepis�w przeciwpożarowych,
6. przejawianie koleżeńskiego stosunku do wsp�łpracownik�w, podwładnych,
7. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
8. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z pensjonariuszami DDP, a także zapewnienie im kompetentnej i profesjonalnej obsługi,
9. wykonywanie pracy i poleceń przełożonych w spos�b zgodny z prawem, optymalnie wykorzystując do tego dostępne środki pracy, wiedzę i doświadczenie zawodowe,
10. używanie zgodnie z przeznaczeniem przydzielonej mu odzieży i obuwia roboczego
wyłącznie w czasie wykonywania pracy określonej w umowie o pracę lub wynikającej z poleceń przełożonych,
11.dbanie o należyty stan środk�w pracy i innego mienia pracodawcy oraz ład i porządek w miejscu pracy,
12. używanie środk�w pracy zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie do wykonywania zadań służbowych,
13.zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,
14.informowanie organ�w, instytucji i os�b fizycznych oraz udostępnianie dokument�w
znajdujących się w posiadaniu DDP jeżeli prawo tego nie zabrania,
15.należyte zabezpieczenie po zakończeniu pracy: narzędzi, urządzeń i pomieszczeń pracy,
16. niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego, niezwłocznie ostrzec wsp�łpracownik�w o grożącym niebezpieczeństwie,
17. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarza.

§, 9

1. Każdy pracownik przystępujący do pracy obowiązany jest:
1. przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na zajmowanym stanowisku, wydane przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami, orzeczenie wydaje lekarz uprawniony do badań profilaktycznych m.in. w oparciu o skierowanie wydane przez pracodawcę pracownikowi,
2. wypełnić kwestionariusz osobowy oraz przedłożyć fotografię,
3. przedłożyć niezwłocznie świadectwa pracy wydane przez poprzednich pracodawc�w, a także inne dokumenty niezbędne do określenia uprawnień pracowniczych,
4. przedłożyć niezwłocznie świadectwa lub dyplomy ukończenia szkoły,
5. przedłożyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
6. zapoznać się z regulaminem pracy i instrukcjami obowiązującymi na stanowisku pracy,
7. odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepis�w przeciwpożarowych,
8. personel kuchni odbyć szkolenie z zakresu dobrej praktyki higienicznej
9. zaznajomić się z zakresem czynności.

2. Dokumenty wymienione w punktach 3-5 przedkłada pracownik w kopiach, kt�re złożone zostają do jego akt osobowych, natomiast ich oryginały przedstawia się pracodawcy do wglądu.

3. Każdy pracownik przystępujący do pracy po usprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż 6 miesięcy, obowiązany jest przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na zajmowanym stanowisku, wydane przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami, orzeczenie wydaje lekarz uprawniony do badań profilaktycznych m.in. w oparciu o skierowanie wydane przez pracodawcę pracownikowi.

§, 10

Pracownikom przysługują w szczeg�lności uprawnienia do:
1. zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z postanowieniami umowy o pracę i posiadanymi kwalifikacjami.
2. terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę.
3. wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w dni robocze oraz w okresach urlop�w.
4. jednakowego i r�wnego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania jednakowych obowiązk�w.
5. wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP.
6. podnoszenia kwalifikacji zawodowych ,
7. Częściowej refundacji koszt�w zakupu szkieł korekcyjnych po okazaniu rachunku za zakup, oraz po okazaniu zaświadczenia od lekarza okulisty o konieczności używania szkieł korekcyjnych. Wysokość refundacji wynosi 180 zł.

§, 11

Pracownikom zabrania się:
1. Spożywania na terenie zakładu pracy napoj�w alkoholowych i przyjmowania środk�w odurzających oraz przebywania na terenie zakładu pracy pod wpływem takich napoj�w lub środk�w.
2. Palenia tytoniu na terenie zakładu pracy .
3. Opuszczania w czasie pracy miejsca pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego.
4. Wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego, jakichkolwiek rzeczy nie będących własnością pracownika.
5. Wykorzystywania bez zgody przełożonego sprzętu i materiał�w pracodawcy do czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą.

§, 12

Stosunki pracy pracownik�w DDP w Gostyniu ulegają rozwiązaniu na zasadach i w terminach przewidzianych w kodeksie pracy.

§, 13

W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownik jest zobowiązany rozliczyć się z pracodawcą z pobranych zaliczek, materiał�w, wyposażenia i pieczęci służbowych.

Rozdział III
Czas pracy

§, 14

1. Czasem pracy jest czas, w kt�rym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu przeznaczonym do wykonywania pracy.
2. Cały czas powinien być przeznaczony na wykonywanie pracy.

§, 15

1. U pracodawcy każda sobota jest dniem wolnym od pracy wynikającym z zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy.
2. Pracownik ma prawo do co najmniej 11-godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku oraz co najmniej 35-godzinnnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

§, 16

1. Pracownik�w DDP w Gostyniu obowiązuje norma dobowa czasu pracy wynosząca 8 godzin i norma tygodniowa wynosząca przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
2. Dzień pracy trwa od godziny 7º,º, do godziny 15º,º, . Czas pracy pracownik�w obsługi ustala się indywidualnie w karcie stanowiska pracy.
3. Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami: 22º,º, - 7º,º,
4. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.
5. Wszystkim pracownikom przysługuje 15-minutowa przerwa wliczona do czasu pracy. Przerwa ta nie może zakł�cać prawidłowego funkcjonowania DDP.

§, 17

1.Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy celem prawidłowego ustalenia
wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą w rozliczeniu
dobowym, tygodniowym w przyjętym okresie rozliczeniowym.
2. Karta ewidencji czasu pracy obejmuje: godziny pracy w poszczeg�lnych dniach,
urlopy, zwolnienia od pracy, inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione
nieobecności w pracy i jest prowadzona dla każdego pracownika w ujęciu rocznym.
3. Pracownik ma prawo wglądu w indywidualną kartę ewidencji czasu pracy.

§, 18

1. Praca wykonywana ponad normy czasu pracy, ustalone zgodnie z §, 16 pkt 1, stanowi
pracę w godzinach nadliczbowych.
2. Za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika i za jego zgodą może być
udzielony w tym samym wymiarze czas wolny od pracy.
3.Pracownikowi, kt�ry na polecenie pracodawcy wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy
w normalnych godzinach określonych w §, 16 pkt 2, przysługuje w zamian dzień wolny od
pracy w innym terminie - w ciągu okresu rozliczeniowego

Rozdział IV
Wynagrodzenie za pracę

§, 19

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie
o pracę.

§, 20

1. Wynagrodzenie wypłaca się do 29 dnia miesiąca, za kt�ry przysługuje, przelewem na konto pracownika.
2. Jeżeli dzień wypłaty wypada w dniu wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w poprzednim dniu roboczym.

§, 21

Składniki wynagrodzenia reguluje regulamin wynagradzania.

§, 22

Pracodawca na żądanie pracownika udostępnia mu do wglądu dokumenty, na podstawie kt�rych zostało obliczone jego wynagrodzenie.

Rozdział V
Nagrody i wyr�żnienia

§, 23

1. Pracownikom, kt�rzy wzorowo wypełniają swoje obowiązki, przejawiają inicjatywę w pracy oraz podnoszą jej wydajność i jakość, mogą być przyznawane nagrody i wyr�żnienia:
1. dyplom uznania,
2. pochwała pisemna,
3. nagroda pieniężna,
4. premia uznaniowa,

2. Nagrody i wyr�żnienia, o kt�rych mowa w ust. 1, przyznaje pracodawca.
3. Pracownik może każdorazowo otrzymać więcej niż jedną nagrodę czy wyr�żnienie.

Rozdział VI
Urlopy

§, 24

1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu
wypoczynkowego w wymiarze określonym przez przepisy Kodeksu pracy.
2. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część
wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
3. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, w kt�rym podjął
pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12
urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
4. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala
się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, niepełny dzień urlopu
zaokrągla się w g�rę do pełnego dnia.

§, 25

1. Urlopy udzielane są zgodnie z planem urlop�w. Plan urlop�w ustala pracodawca
biorąc pod uwagę wnioski pracownik�w i konieczność zapewnienia normalnego toku
pracy.
2.Urlopu niewykorzystanego zgodnie z ustaleniami pracodawca ma obowiązek udzielić
pracownikowi najp�źniej do końca pierwszego kwartału następnego roku
kalendarzowego.
3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie
macierzyńskim.
4. Termin urlopu, może zostać przesunięty na wniosek pracownika, umotywowany
ważnymi przyczynami, jak r�wnież z powodu szczeg�lnych potrzeb zakładu pracy.
5. W wyjątkowych okolicznościach, kt�re nie były znane w chwili rozpoczynania urlopu,
pracodawca może odwołać pracownika z urlopu.
6. Pracodawca ponosi koszty związane z odwołaniem pracownika z urlopu.
7. Pracownik ma prawo do okolicznościowych zwolnień od pracy, z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia tzn.:
- 2 dni - z okazji ślubu pracownika, urodzenia się dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca lub matki, ojczyma lub macochy pracownika,
- 1 dzień - z okazji ślubu dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu rodzeństwa, teści�w, dziadk�w oraz innych os�b pozostających na utrzymaniu pracownika lub pod jego opieką.

§, 26

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

§, 27

Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najp�źniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Rozdział VII
Organizacja i porządek pracy

§, 28

Praca u pracodawcy odbywa się w systemie jednozmianowym.

§, 29

1. Obowiązkiem pracownika jest punktualne rozpoczynanie pracy.
2. W przypadku sp�źnienia pracownik winien niezwłocznie zgłosić się do kierownika.
3. P�źniejsze rozpoczęcie pracy lub jej wcześniejsze zakończenie, a także wyjście w
godzinach pracy poza zakład pracy, wymaga uprzedniej zgody przełożonego.
4. Załatwianie przez pracownika spraw osobistych, rodzinnych lub społecznych powinno
odbywać się w czasie wolnym od pracy.
5. Pracownik w wyjątkowych sytuacjach może załatwiać sprawy prywatne w godzinach
pracy, jeżeli otrzymał zgodę kierownika, kt�ry odnotowuje to w karcie wyjść prywatnych.
Wz�r karty wyjść prywatnych stanowi załącznik nr 3 do regulaminu .
6. Możliwa do wykorzystania przez pracownika ilość wyjść prywatnych w ciągu roku
ograniczona jest do 32 godzin ( tj. 4 dni urlopu na żądanie ).
7. Za czas zwolnienia od pracy, o kt�rym mowa w ust. 5, pracownikowi przysługuje
wynagrodzenie
8. Opuszczenie stanowiska pracy i wyjście poza teren Domu w sprawach służbowych lub prywatnych należy odnotować w rejestrze wyjść, kt�ry znajduje się u kierownika.
9. Powr�t do pracy odnotowuje się bezzwłocznie. Brak adnotacji o godzinie powrotu w
rejestrze wyjść stwarza domniemanie przebywania pracownika poza miejscem pracy do
końca dnia roboczego.
10. Pracownicy mogą opuszczać teren zakładu pracy w sprawach służbowych
w godzinach pracy wyłącznie na polecenie lub za zgodą przełożonych.

§, 30

1. Sp�źnienie lub nieobecność wynika z uzasadnionych przyczyn, o ile spowodowane jest:
1. chorobą pracownika lub opieką nad chorym członkiem rodziny pracownika, pod warunkiem przedłożenia stosownego zwolnienia lekarskiego,
2. odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, pod warunkiem przedłożenia stosownej decyzji inspektora sanitarnego,
3. koniecznością sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, pod warunkiem zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do kt�rej dziecko uczęszcza i pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia przez pracownika, potwierdzonego przez dyrekcję plac�wki,
4. wezwaniem w charakterze strony, świadka, tłumacza lub biegłego przez odpowiedni organ sądowy lub administracyjny, pod warunkiem przedstawienia adnotacji urzędowej o wykonaniu tego obowiązku,
5. innymi przyczynami usprawiedliwionymi przez przepisy powszechnie obowiązujące.

2. Dokumenty potwierdzające usprawiedliwiony charakter nieobecności, pracownik jest zobowiązany przedłożyć pracodawcy najp�źniej w chwili powrotu do pracy po okresie nieobecności.

§, 31

1. Pracownik potwierdza każdorazowe przybycie do pracy, przez podpisanie listy obecności znajdującej się w siedzibie pracodawcy.
2. Lista obecności podlega kontroli przez kierownika jednostki.

§, 32

1. Pracownik powinien niezwłocznie, nie p�źniej niż w ciągu dw�ch dni, zawiadomić
pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania.
2. Zawiadomienie pracodawcy może nastąpić osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem
innej osoby lub listem poleconym. W przypadku listu poleconego za datę
zawiadomienia uważa się datę nadania listu.

§, 33

O każdej zmianie dotyczącej spraw osobowych ( zmiana nazwiska, adresu, nr telefonu, dowodu osobistego, stanu rodzinnego, wykształcenia, kwalifikacji) pracownik zobowiązany jest powiadomić kierownika jednostki niezwłocznie, przedstawiając odpowiedni dokument.

§, 34

Skrzynka internetowa przeznaczona jest do przesyłania korespondencji służbowej. Poczta DDP kierowana na jego skrzynkę i z niej wysyłana jest kontrolowana.

§, 35

1. Dokumenty, urządzenia biurowe, komputery, narzędzia, materiały oraz środki ochrony
indywidualnej, odzież i obuwie robocze są własnością pracodawcy i winny być
zabezpieczone przed dostępem os�b postronnych. Pieczątki powinny być przechowywane w zamkniętych kasetkach.
2. Przechowywanie akt następuje zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
3. Zabrania się przechowywania w szafach, w biurkach i innych miejscach nie
przeznaczonych specjalnie do tego celu wszelkich materiał�w stwarzających zagrożenie pożarowe (benzyny, spirytusu, innych materiał�w łatwopalnych).

§, 36

1. Rejestr wydanych pieczątek prowadzi kierownik DDP .
2. Osoby posiadające pieczątki winny w rejestrze potwierdzić stan posiadania i zdania pieczątki.
3. Pieczątki nieważne podlegają komisyjnej likwidacji.
4. Komisję likwidacyjną powołuje Kierownik w drodze zarządzenia.

§, 37

1. Pracownik jest zobowiązany zawiadomić kierownika o stwierdzonych wadach i
usterkach w dostarczonych narzędziach, materiałach oraz urządzeniach potrzebnych do
pracy.
2. Pracownik jest zobowiązany r�wnież zawiadomić kierownika w przypadku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia otrzymanych narzędzi i materiał�w.

§, 38

1. Zabranie dokument�w poza teren DDP w Gostyniu jest zabronione. W przypadkach
szczeg�lnych wymaga ustnej zgody kierownika.
2. Zabrania się korzystania ze sprzętu służbowego w celach prywatnych oraz zabierania
jakiegokolwiek sprzętu bez zgody przełożonego.

§, 39

W celu właściwego zabezpieczenia siedziby DDP, wszyscy pracownicy jednostki obowiązani są po zakończeniu pracy do:
1) należytego zabezpieczenia wszelkich dokument�w, pieczątek poprzez ich zamknięcie w miejscach do tego przeznaczonych,
2) należytego zabezpieczenia sprzętu i wyposażenia,
3) zamykania biurek, szaf i okien,
4) zamykania drzwi do pomieszczenia biurowego,
5) opuszczenia budynku.

§, 40

Pozostawanie pracownik�w po godzinach pracy w siedzibie DDP, wymaga zgody pracodawcy.

Rozdział VIII
Odpowiedzialność porządkowa pracownik�w

§, 41

1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy,
przepis�w bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepis�w przeciwpożarowych, a także
przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania
nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:
a) karę upomnienia,
b) karę nagany.
2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepis�w bezpieczeństwa i higieny pracy lub
przepis�w przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się
do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca
może r�wnież stosować karę pieniężną.
3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej
nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika,
a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia
przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o kt�rych mowa w
art. 87 §, 1 pkt 1-3 kodeksu pracy .
4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunk�w bezpieczeństwa i
higieny pracy.

§, 42

1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o
naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego
naruszenia.
2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany,
bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w pkt 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

§, 43

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązk�w pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

§, 44

Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczeg�lności rodzaj naruszenia obowiązk�w pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

§, 45

1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepis�w prawa, pracownik może, w
ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu, wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub
odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska
przedstawiciela pracownik�w. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego
wniesienia jest r�wnoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
2. Pracownik, kt�ry wni�sł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o
odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec
niego kary.
3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej
kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwr�cić pracownikowi r�wnowartość
kwoty tej kary.

§, 46

1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych
pracownika, po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na
wniosek przedstawiciela pracownik�w uznać karę za niebyłą przed upływem tego
terminu.
2. Przepis pkt 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu
przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.

Rozdział IX

Obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także spos�b informowania pracownik�w o ryzyku zawodowym, kt�re wiąże się z wykonywaną pracą.

§, 47

1. Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest bezwzględne przestrzeganie
przepis�w BHP oraz przepis�w przeciwpożarowych. W szczeg�lności każdy pracownik
jest zobowiązany:
1) znać przepisy i zasady BHP oraz przeciwpożarowe,
2) uczestniczyć w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach i ćwiczeniach z
zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej,
3) dbać o porządek i ład na własnym stanowisku pracy i w jego otoczeniu,
4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środk�w ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
5) poddawać się wyznaczonym przez pracodawcę badaniom lekarskim oraz stosować się
do zaleceń i wskazań lekarskich,
6) niezwłocznie informować przełożonych o zauważonych wypadkach w miejscu pracy lub
o stwierdzonych zagrożeniach życia lub zdrowia,
7) lojalnie wsp�łdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wykonywaniu obowiązk�w
dotyczących BHP.
2. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepis�w wymienionych w
ust.1, w szczeg�lności przez wydawanie stosownych poleceń, usuwanie ewentualnych
uchybień lub zagrożeń oraz zapewnienie niezwłocznego wykonania zaleceń organ�w
nadzoru nad warunkami pracy, w tym organ�w społecznego nadzoru oraz wskazań
lekarskich.
W szczeg�lności pracodawca jest zobowiązany do:
1) organizowania pracy i stanowisk pracy w spos�b zapewniający bezpieczne i
higieniczne warunki pracy,
2) zapoznawania pracownik�w z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami o
ochronie przeciwpożarowej i przeprowadzania szkoleń w tym zakresie,
3) kierowania pracownik�w na badania lekarskie (badania przeprowadzane są na koszt
pracodawcy).
4) dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego oraz
o sprawność środk�w ochrony zbiorowej i indywidualnej pracownik�w i ich stosowanie
zgodnie z ich przeznaczeniem.
5) informowania pracownik�w o ryzyku zawodowym, kt�re wiąże się z wykonywaną
pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

§, 48

1. Każdy nowo przyjęty pracownik przechodzi przeszkolenie wstępne, obejmujące instruktaż og�lny oraz instruktaż stanowiskowy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązk�w.
2. Pracownicy podlegają szkoleniom okresowym bhp, pracownicy administracyjno-biurowi w formie samokształcenia, co 5 lat, natomiast pracownicy obsługi, w formie instruktażu, co 3 lata.
3. Szkolenie odbywa się zgodnie z planem opracowanym przez pracodawcę.

§, 49

Zabrania się pracownikom:
1. Wykorzystywania wyposażenia technicznego niezgodnie z przeznaczeniem,
2. Samowolnego przerabiania lub demontowania element�w wyposażenia technicznego,
bez upoważnienia ze strony pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego.

§, 50

Pracodawca może dopuścić pracownika do wykonywania pracy wyłącznie w przypadku, gdy posiada on wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe oraz odbył niezbędne szkolenia wstępne w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej. Jeśli wykonywanie danej pracy wymaga stosowania środk�w ochrony indywidualnej lub odzieży i ubrania roboczego, dopuszczenie do pracy może nastąpić wyłącznie po odpowiednim wyposażeniu w nie danego pracownika.

§, 51

1. Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub innych os�b, pracownik ma prawo i
obowiązek powstrzymać się od wykonywania pracy i niezwłocznie zawiadomić o tym
fakcie przełożonego.
2. Jeżeli powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia określonego w ust. 1,
pracownik powinien niezwłocznie oddalić się z miejsca zagrożenia, niezwłocznie
informując o tym fakcie przełożonego.
3. Za okres powstrzymania się od pracy w sytuacjach określonych w ust. 1 i 2,
pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.

§, 52

1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach i w warunkach wymienionych w przepisach
zawierających wykaz prac szczeg�lnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.
2. Ustala się wykaz prac, przy kt�rych nie można zatrudniać kobiet, stanowiący załącznik
numer 4 do niniejszego regulaminu .
3. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze
nocnej, a także bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
4. Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do lat 4 nie wolno bez jej zgody zatrudniać
w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak r�wnież delegować poza stałe
miejsce pracy.
5. Pracodawca ma obowiązek przenieść kobietę w ciąży do innej pracy, jeżeli:
- jest zatrudniona przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży,
- przedłoży orzeczenie lekarskie, że ze względu na ciąże nie powinna wykonywać
dotychczasowej pracy,
- jeżeli przeniesienie do innej pracy pociąga za sobą obniżenie wynagrodzenia,
pracownicy wypłaca się dodatek wyr�wnawczy,
- stan ciąży musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
6. Pracownica, kt�ra karmi dziecko piersią ma prawo do dw�ch p�łgodzinnych przerw w
pracy, wliczanych do czasu pracy. Pracownica, kt�ra karmi więcej niż jedno dziecko ma
prawo do dw�ch przerw po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na
wniosek pracownicy udzielane łącznie.
7. Przerwa na karmienie nie przysługuje pracownicy, kt�ra jest zatrudniona na czas
kr�tszy niż 4 godziny dziennie. Jeżeli czas pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie
przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

§, 53

Pracodawca w dniu tworzenia regulaminu nie zatrudnia pracownik�w młodocianych. Z tego powodu nie opracowano wykazu prac dozwolonych młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego oraz wykazu lekkich prac, kt�rych wykonywanie jest dozwolone młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe. Stosowne wykazy zostaną jednak niezwłocznie wydane w związku z zatrudnieniem pierwszego pracownika młodocianego.

§, 54

1. Funkcje pracodawcy wykonuje Kierownik, a w razie jego nieobecności Zastępca
Kierownika.
2. Pracodawca przyjmuje pracownik�w w sprawach skarg, wniosk�w i zażaleń w każdy
poniedziałek w godzinach od 1400 do 1500 .
3. Pracownicy nie ponoszą ujemnych konsekwencji służbowych z powodu złożenia skargi
lub wniosku.
5. Kierownik, a w razie jego nieobecności Zastępca Kierownika lub upoważniona osoba
przyjmuje pensjonariuszy w sprawach skarg i wniosk�w kiedy wyniknie taka potrzeba.

§, 55

Wykonywanie zadań służby bhp powierza się specjaliście spoza zakładu pracy na zlecenie.

Rozdział X
Przepisy końcowe

§, 56

1. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
2. Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie
przewidzianym przez przepisy prawa pracy dla jego wydania.

§, 57

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownik�w, kt�re każdy pracownik potwierdzi odrębnym pismem.

§, 58

Pracownik nowo zatrudniony zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed rozpoczęciem pracy.


Załącznik nr 1
Do Regulaminu Pracy
Domu Dziennego Pobytu
w Gostyniu


Wykaz odzieży i obuwia roboczego
oraz okresy ich użytkowania

lp. stanowisko nazwa ilość okes
użytkowania
1 Kucharka Fartuch ochronny 1 szt. 1 rok
2 Pomoc kuchenna-
praczka
Fartuch ochronny 1 szt. 1 rok
3 Sprzątaczka Fartuch ochronny 1 szt. 1 rok
4 Kucharka Obuwie profilaktyczne 1 para 2 lata
5 Pomoc kuchenna-
praczka
Obuwie profilaktyczne 1 para 2 lata
6 Sprzątaczka Obuwie profilaktyczne 1 para 2 lata
7 Pracownicy biurowi Okulary 1 szt. 3 lata

Załącznik Nr 2
do Regulaminu Pracy
Domu Dziennego Pobytu
w Gostyniu


Wykaz okoliczności przydziału napoj�w

1.Napoje będą wydawane pracownikom zatrudnionym w zakładzie .
2.Ich rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunk�w wykonywania
pracy.
3. Napoje wydawane są pracownikom w dniach wykonywania pracy
uzasadniających ich wydawanie.
4. Napoje powinny być dostępne dla pracownik�w w ciągu całej zmiany roboczej.

Przewidywane minimalne ilości i rodzaje napoj�w:

Rodzaje napoj�w &ndash, kawa , herbata, woda mineralna
1.kawa , herbata ok.0,5 litra dziennie na pracownika
2.woda mineralna &ndash, według potrzeb przy temperaturze powyżej 28º,C
Dodatki &ndash, cukier &ndash, według potrzeb


Załącznik nr 3
do Regulaminu Pracy
Domu Dziennego Pobytu
w Gostyniu

DDP-&hellip,&hellip,./........./.........
/nr.kancelar./nr.ewidencyjny/rok


WYJŚCIA PRYWATNE


Imię i nazwisko .................................................
Stanowisko ........................................................

lp data godziny
wypracowane
godziny
wyjścia
sadlo czasu
(godziny)
podpis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18


Załącznik nr 4 do Regulaminu Pracy
Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

Wykaz prac szczeg�lnie uciążliwych lub szkodliwych
dla zdrowia kobiet

I. Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężar�w oraz wymuszoną pozycją ciała.

1. Wszystkie prace, przy kt�rych najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5.000 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej - 20 kJ/min.
Uwaga: 1 kJ = 0,24 kcal.
2. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężar�w o masie przekraczającej:
1) 12 kg - przy pracy stałej,
2) 20 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).
3. Ręczna obsługa element�w urządzeń (dźwigni, korb, k�ł sterowniczych itp.), przy kt�rej wymagane jest użycie siły przekraczającej:
1) 50 N - przy pracy stałej,
2) 100 N - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).
4. Nożna obsługa element�w urządzeń (pedał�w, przycisk�w itp.), przy kt�rej wymagane jest użycie siły przekraczającej:
1) 120 N - przy pracy stałej,
2) 200 N - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).
5. Ręczne przenoszenie pod g�rę - po pochylniach, schodach itp., kt�rych maksymalny kąt nachylenia przekracza 30o, a wysokość 5 m - ciężar�w o masie przekraczającej:
1) 8 kg - przy pracy stałej,
2) 15 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).
6. Przewożenie ciężar�w o masie przekraczającej:
1) 50 kg - przy przewożeniu na taczkach jednokołowych,
2) 80 kg - przy przewożeniu na w�zkach 2, 3 i 4-kołowych,
3) 300 kg - przy przewożeniu na w�zkach po szynach.
Wyżej podane dopuszczalne masy ciężar�w obejmują r�wnież masę urządzenia transportowego i dotyczą przewożenia ciężar�w po powierzchni r�wnej, twardej i gładkiej o pochyleniu nie przekraczającym:
2% - przy pracach wymienionych w pkt 1 i 2,
1% - przy pracach wymienionych w pkt 3.
W przypadku przewożenia ciężar�w po powierzchni nier�wnej w spos�b określony w pkt 1 i 2, masa ciężar�w nie może przekraczać 60% wielkości podanych w tych punktach.


2. Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią:
1) wszystkie prace, przy kt�rych najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2.900 kJ na zmianę roboczą,
2) prace wymienione w ust. 2-6, jeżeli występuje przekroczenie 1/4 określonych w nich wartości,
3) prace w pozycji wymuszonej,
4) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

II. Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym.

Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią:
1) prace w warunkach, w kt�rych wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą, jest większy od 1,5,
2) prace w warunkach, kt�rych wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą, jest mniejszy od -1,5,
3) prace w środowisku, w kt�rym występują nagłe zmiany temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15oC.

III. Prace w hałasie i drganiach.

Dla kobiet w ciąży:
1) prace w warunkach narażenia na hałas, kt�rego:
a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 65 dB,
b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB,
c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB,
2) prace w warunkach narażenia na hałas infradźwiękowy, kt�rego:
a) r�wnoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G, odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 86 dB,
b) szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego przekracza wartość 135 dB,
3) prace w warunkach narażenia na hałas ultradźwiękowy, kt�rego:
a) r�wnoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz, odniesione do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy,
b) maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościowych środkowych od 10 kHz do 40 kHz
- przekraczają wartości podane w tabeli:

Częstotliwość środkowa
pasm tercjowych (kHz)
R�wnoważny poziom ciśnienia
akustycznego odniesiony do
8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego,
określonego w Kodeksie pracy,
wymiaru czasu pracy (dB)
Maksymalny poziom
ciśnienia akustycznego
(dB)
10, 12,5, 16 77 100
20 87 110
25 102 125
31,5, 40 107 1304) prace w warunkach narażenia na drgania działające na organizm przez kończyny g�rne, kt�rych:
a) wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y, Z, przy 8-godzinnym działaniu drgań na organizm, przekracza 1 m/s2,
b) maksymalna wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y, Z, dla ekspozycji trwających 30 minut i kr�tszych, przekracza 4 m/s2,
5) wszystkie prace w warunkach narażenia na drgania o og�lnym oddziaływaniu na organizm człowieka.

V. Prace narażające na działanie p�l elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych.

1. Dla kobiet w ciąży:

1) prace w zasięgu p�l elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla sfery bezpiecznej,
2) prace w środowisku, w kt�rym występuje przekroczenie 1/4 wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń promieniowania nadfioletowego, określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik�w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
3) prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach prawa atomowego,
4) prace przy obsłudze monitor�w ekranowych - powyżej 4 godzin na dobę.
2. Dla kobiet karmiących piersią - prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach prawa atomowego.

VI. Prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości.

1. Prace pod ziemią we wszystkich kopalniach, z wyjątkiem pracy:
1) na stanowiskach kierowniczych, nie wymagającej stałego przebywania pod ziemią i wykonywania pracy fizycznej,
2) w służbie zdrowia,
3) w okresie studi�w, w ramach szkolenia zawodowego,
4) wykonywanej dorywczo i nie wymagającej pracy fizycznej.
2. Dla kobiet w ciąży:
1) praca na wysokości - poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem (bez potrzeby stosowania środk�w ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach,
2) prace w wykopach oraz w zbiornikach otwartych.

VII. Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu.

Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią - prace nurk�w oraz wszystkie prace w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia.

VIII. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi.

Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią:
1) prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i p�łpaśca, wirusem r�życzki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmozą,
2) prace przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi.
VIII. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych
Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią:
1) prace w narażeniu na działanie czynnik�w rakotw�rczych i o prawdopodobnym działaniu rakotw�rczym, określonych w odrębnych przepisach,
2) prace w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy:
&ndash, chloropren,
&ndash, 2-etoksyetanol,
&ndash, etylenu dwubromek,
&ndash, leki cytostatyczne,
&ndash, mangan,
&ndash, 2-metoksyetanol,
&ndash, oł�w i jego związki organiczne i nieorganiczne,
&ndash, rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne,
&ndash, styren,
&ndash, syntetyczne estrogeny i progesterony,
&ndash, węgla dwusiarczek,
&ndash, preparaty od ochrony roślin,
3) prace w narażeniu na działanie rozpuszczalnik�w organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń.

IX. Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi.

Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią:
1) prace w wymuszonym rytmie pracy (na przykład na taśmie),
2) prace wewnątrz zbiornik�w i kanał�w,
3) prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, np. gaszenie pożar�w, udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutk�w awarii, prace z materiałami wybuchowymi, prace przy uboju zwierząt hodowlanych oraz obsłudze rozpłodnik�w.Opublikował: Agnieszka Szwarc
Publikacja dnia: 29.12.2016
Podpisał: Agnieszka Szwarc
Dokument z dnia: 29.12.2016
Dokument oglądany razy: 561