bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

1. Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu jest ośrodkiem wsparcia funkcjonującym jako gminna jednostka budżetowa

2. Celem Domu jest zapewnienie osobom w wieku emerytalnym lub o obniżonej
sprawności psychofizycznej pomocy i udziału w aktywnych formach współżycia.

3. Zadaniem Domu jest stworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego
przebywania w nim osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy społecznej.
W szczególności do zadań Domu należy udzielanie świadczeń w zakresie:
- zaspokajania potrzeb towarzyskich i kulturalnych,
- zapewnienie dwóch posiłków dziennie (obiadu i podwieczorku),
- organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej,
- zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych.

4. Ze świadczeń Domu mogą korzystać osoby w wieku emerytalnym, a także renciści i osoby nie pracujące z orzeczoną grupą inwalidzką lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Pierwszeństwo do korzystania ze świadczeń Domu Dziennego Pobytu mają:
- osoby samotne,
- o zmniejszonej sprawności psychofizycznej,
- przebywające w złych warunkach mieszkaniowych,
- mające złe stosunki rodzinne.

5. Skierowanie do Domu wydaje się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej w
oparciu o przeprowadzony przez pracownika socjalnego wywiad środowiskowy
przeprowadzony w trybie ustalonym w USTAWIE O POMOCY SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 2004r.

6. Korzystanie ze świadczeń Domu jest odpłatne. W skład opłaty wchodzi zwrot za wyżywienie (tzw.wsad) oraz opłata stała zróżnicowana w zależności od dochodu na osobę w rodzinie.
Wysokość opłaty stałej ustala Rada Gminy Gostyń oddzielną uchwałą.
Decyzje w sprawie odpłatności wydaje Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu.
Odpłatność pobierana jest &bdquo,z góry&rdquo, do dnia 20 każdego miesiąca a niewykorzystane posiłki rozliczane są w miesiącu następnym.

7. Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu czynny jest codziennie (oprócz sobót, niedziel i świąt) w godzinach od 7º,º,-15³,º,.

8. Dom wydaje dwa posiłki dziennie:
- obiad w godz. 12²,º,- 13º,º,
- podwieczorek w godz. 13³,º, - 14º,º,.

9. Osoby, które rezygnują (z ważnej przyczyny) w danym dniu z posiłków winny zgłosić to kierownikowi Domu w dniu poprzedzającym nieobecność.
W przypadku braku takiego zgłoszenia koszt posiłków nie będzie odliczany od odpłatności.

10.W przypadku częstych, regularnie powtarzających się nieobecności, kierownictwo Domu ma prawo do odebrania świadczeń. Nieobecność dłuższa niż jeden miesiąc bez uzasadnionej przyczyny uważana będzie przez kierownika jako rezygnacja z pobytu w DDP.

11.Spożywanie alkoholu lub przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie Domu jest zabronione.

12.W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w DDP przeprowadzana będzie weryfikacja uczestników, w której pod uwagę brane będą czynniki wymienione w pkt 4 niniejszego regulaminu.

13.Osoby korzystające z Domu mogą organizować samorząd, który jest reprezentowany przez Radę Domu.
- Rada Domu jest wybierana przez ogólne zebranie osób korzystających.
- Rada Domu stanowi organ pomocniczy i doradczy kierownika.

14.Niniejszy REGULAMIN obowiązuje od dnia 1 lipca 2010r.Opublikował: Agnieszka Szwarc
Publikacja dnia: 29.12.2016
Podpisał: Agnieszka Szwarc
Dokument z dnia: 29.12.2016
Dokument oglądany razy: 902