bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.12.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana statutu

Statut

Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§, 1

Jednostka budżetowa zwana dalej Jednostką nosi nazwę: Dom Dziennego Pobytu

§, 2

1. Siedzibą Domu Dziennego Pobytu jest miasto Gostyń.
2. Jednostka działa na terenie gminy Gostyń.

§, 3

Podstawę prawną funkcjonowania Jednostki stanowią:
1) art.20-22 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U.Nr 249, poz.2104),
2) art.17, pkt 2 ust.3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U.Nr 64, poz.593 z późn.zm.)

§, 4

1. Przedmiotem działalności Jednostki jest pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub z innych przyczyn takiej pomocy potrzebują.

2. Podstawową działalność jednostki stanowi:
1) zapewnienie co najmniej dwóch posiłków dziennie
2) zaspokajanie potrzeb kulturalnych i towarzyskich
3) pomoc w aktywnych formach współżycia
4) zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych.
Zadania powyższe realizowane są poprzez:
- wydawanie obiadów i podwieczorków
- organizowanie wyjazdów rekreacyjnych i wycieczek krajoznawczych
- prowadzenie stałej działalności kulturalnej takiej jak: imprezy okolicznościowe,
udostępnianie codziennej prasy i telewizji, prowadzenie kół zainteresowań,
- organizowanie terapii zajęciowej i ruchowej,
- stałe pomiary ciśnienia tętniczego,
- dowóz do Jednostki najmniej sprawnych podopiecznych .

3. Uboczną działalnością Jednostki jest wynajem pomieszczeń na zebrania, szkolenia i imprezy rodzinne.

ROZDZIAŁ II
Gospodarka finansowa

§, 5

Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

§, 6

Jednostka może na wydzielonym rachunku gromadzić dochody własne przewidziane w ustawie o finansach publicznych i uchwale Rady Miejskiej w Gostyniu.

§, 7

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Jednostki ponoszą Kierownik Jednostki i w zakresie mu powierzonym &ndash, Główny Księgowy Jednostki.

§, 8

1. Jednostka ma strukturę bezwydziałową.
2. W Jednostce tworzy się następujące stanowiska pracy:
1) kierownik
2) główny księgowy
3) pracownik kulturalno-oświatowy
4) kucharka
5) pomoc kuchenna-praczka
6) sprzątaczka.

§, 9

1. Jednostką kieruje Kierownik, zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Gostynia.
2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Gostynia.

§, 10

1. Do zadań Kierownika jednostki należy w szczególności:
1) reprezentowanie Jednostki na zewnątrz,
2) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Jednostki,
3) opracowywanie planów działania Jednostki i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,
4) przekazywanie Burmistrzowi informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności jednostki.

2. W stosunkach z innymi podmiotami Kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.
3. Kierownik w imieniu Jednostki dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa wobec pracowników Jednostki.

§, 11

Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Jednostki określają przepisy odrębne.

ROZDZIAŁ III
Postanowienia końcowe

§, 12

Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej.

§, 13

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.Opublikował: Agnieszka Szwarc
Publikacja dnia: 29.12.2016
Podpisał: Agnieszka Szwarc
Dokument z dnia: 29.12.2016
Dokument oglądany razy: 548