bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.12.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta

Regulamin organizacyjny

Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§, 1

Podstawą opracowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu stanowi §, 7 Statutu uchwalonego w dniu 23 lutego 2001 roku.

§, 2

Dom Dziennego Pobytu jest gminną jednostką organizacyjną, realizującą działania w dziedzinie pomocy osobom, które z powodu wieku ,choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn takiej pomocy potrzebują.

§, 3

Dom Dziennego Pobytu działa zgodnie ze statutem na terenie miasta i gminy Gostyń.

Rozdział II
Organizacja wewnętrzna

§, 4

W skład Domu Dziennego Pobytu wchodzą:
- kierownik
- główna księgowa
- pracownik kulturalno-oświatowy
- kucharka
- pomoc kuchenna-praczka
- sprzątaczka

Rozdział III
Zasady organizacji pracy

§, 5

Domem Dziennego Pobytu kieruje kierownik.
Do zakresu działania kierownika należą:
1) obowiązki:
- programowanie i planowanie działalności Domu Dziennego Pobytu,
- organizowanie i koordynowanie pracy,
- tworzenie warunków do realizacji zadań oraz kontrola jakości i terminowości ich wykonania,
- dbałość o sprawy socjalno-bytowe załogi oraz warunki bhp,
- prowadzenie polityki kadrowej,
- składanie sprawozdań i informacji z działalności Domu Dziennego Pobytu,
- nadzór nad całokształtem działalności,
- współpraca z organizacjami, ośrodkami kultury, instytucjami, placówkami oświatowymi, zakładami pracy,
- reprezentowanie Domu Dziennego Pobytu.
2) uprawnienia:
- dysponowanie majątkiem i środkami budżetowymi,
- ustalanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników,
- przyjmowanie, ustalanie zaszeregowania, zwalnianie, awansowanie, nagradzanie i karanie pracowników,
- wydawanie regulaminów, instrukcji, poleceń i zarządzeń dotyczących działalności Domu Dziennego Pobytu, realizacji zadań oraz wykonywanie przepisów i zarządzeń władz zwierzchnich,
- inicjowanie nowych metod i form pracy,
- delegowanie uprawnień,
- występowanie do władz zwierzchnich z wnioskami w sprawach istotnych dla działalności Domu Dziennego Pobytu.
3) odpowiedzialność za:
- sporządzanie planów i sprawozdań z działalności oraz realizację ustalonych w planach zadań,
- wykonywanie zarządzeń władz zwierzchnich,
- celowe wydatkowanie środków finansowych i racjonalne gospodarowanie majątkiem Domu Dziennego Pobytu,
- trafność doboru kandydatów do pracy oraz przyjmowanie i zwalnianie pracowników,
- prawidłową organizację pracy,
- zgodne z przepisami wynagradzanie pracowników,
- zabezpieczenie tajemnicy państwowej i służbowej,
- zabezpieczenie majątku przed pożarem i kradzieżą oraz zapewnienie kontroli nad majątkiem Domu Dziennego Pobytu,
- prawidłową ewidencję stanu składników majątkowych,
- prawidłowość danych statystycznych składanych władzom zwierzchnim i odpowiednim organom,
- zgodność wydanych decyzji z obowiązującymi przepisami i wytycznymi władz zwierzchnich.

§, 6

W razie nieobecności kierownika zastępstwo pełni wyznaczony pracownik.
Osoba zastępująca kierownika zobowiązana jest do:
- nadzorowania dyscypliny pracy,
- dbałość o porządek i właściwy tok pracy,
- przyjmowania interesantów, udzielania informacji i załatwiania spraw bieżących nie wymagających decyzji kierownika,
- podejmowanie decyzji w każdej sprawie wymagającej natychmiastowego działania.

§, 7

Kompetencje w zakresie podpisywania i zatwierdzania dokumentów:
Kierownik podpisuje lub zatwierdza:
a) regulaminy i zarządzenia wewnętrzne,
b) zakresy czynności pracowników,
c) dokumenty finansowe i majątkowe z wyjątkiem uprawnień przekazanych w tym zakresie innym pracownikom,
d) plany, sprawozdania, analizy i informacje dotyczące Domu Dziennego Pobytu,
e) korespondencję wychodzącą,
f) dokumenty personalne (umowy o pracę, zwolnienia, awanse, nagrody, kary regulaminowe, opinie, świadectwa pracy, legitymacje, wnioski itp.),
g) odpowiedzi na wnioski, skargi i zażalenia, wytyczne i zalecenia do pracy,
h) zgodę na urlop i inne zwolnienia z pracy,
i) delegacje służbowe.

§, 8

Pracownicy Domu Dziennego Pobytu powinni:
- mieć odpowiednie do zajmowanego stanowiska kwalifikacje,
- wykazywać się właściwą postawą etyczną i obywatelską,
- prawidłowo i terminowo wykonywać zadania określone dla danego stanowiska,
- wykonywać polecenia służbowe przełożonych,
- przestrzegać ustalonego przez przełożonego trybu załatwiania spraw,
- efektywnie wykorzystywać czas pracy oraz przestrzegać ustalony porządek i dyscyplinę pracy,
- przestrzegać przepisy o tajemnicy państwowej służbowej, przepisy bhp i ppoż,
- mieć właściwy stosunek do uczestników, interesantów, współpracowników i przełożonych,
- podnosić kwalifikacje zawodowe,
- posiadać znajomość całokształtu działalności Domu Dziennego Pobytu w stopniu umożliwiającym zastępstwo w przypadku nieobecności lub okresowego nieobsadzenia danego stanowiska.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§, 9

Zadania poszczególnych pracowników określają indywidualne zakresy czynności.

§, 10

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest schemat organizacyjny Domu Dziennego Pobytu.

§, 11

Regulamin organizacyjny uzupełniają inne dokumenty normujące wewnętrzną organizację Domu Dziennego Pobytu.

§, 12

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

§, 13

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Burmistrza Gostynia.Opublikował: Agnieszka Szwarc
Publikacja dnia: 29.12.2016
Podpisał: DDP Gostyń
Dokument z dnia: 29.12.2016
Dokument oglądany razy: 604